Forskning viser at lærere er en av de yrkesgruppene som har størst risiko for å bli utbrent. 15 prosent av den norske arbeidsstokken er utbrent, rundt 20 prosent av lærerne.

— Lærere rapporterer mer om psykiske belastninger enn andre yrkesgrupper. Trøtthet, hodepine og muskelplager gjør at overskuddet forsvinner, sier Reidar J. Mykletun, førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger og professor 2 ved NTNU i Trondheim.

- For lavt sykefravær

Utbrenthet i befolkningen generelt er mest utbredt blant arbeidstakere mellom 30 og 40 år. Men blant lærere øker risikoen for utbrenthet med økende alder.

— Å være kvinnelig lærer, ha nådd en viss alder og oppleve forandringer i arbeidsoppgaver utgjør en spesielt sterk risiko for å utvikle utbrenthet, sier Mykletun.

I et kapittel i den nye boken «Utbrent. Krevende jobber - gode liv?», presenterer han forskning om utbrenthet blant lærere og kommer med innspill for å redusere problemet.

En spørreundersøkelse blant 3000 lærere i grunnskolen i 1998 viser at 45 prosent opplever at helsen til dels hindrer utførelsen av arbeidet. Utmattelse og trøtthet, et sentralt kjennetegn ved utbrenthet, er et problem for minst en firedel av lærerne. Forekomsten av utbrenthet kan ligge på 20 prosent eller mer, heter det i artikkelen.

Sykefraværet blant lærerne er lavt, bare fire prosent. Det burde vært mye høyere, mener forskeren.

Slitsom arbeidsmoral

— Lærerne er flinke folk med altfor høy arbeidsmoral. Sykefraværet i skoleverket bør opp. Utbrente lærere bør tas ut av jobben før de ødelegger seg selv og sliter ut elevene og kollegene, sier Mykletun, som har forsket på lærere og utbrenthet siden 1980, og trolig er den forsker i Norge som kan mest om temaet.

Utbrente arbeidstakere kjennetegnes gjerne ved psykisk utmattelse, kynisme og lavere effektivitet. Dette kan slå uheldig ut også for elever og kolleger som omgås dem.

— Det er umulig å attføre en lærer i skoleverket. Det finnes ikke andre jobber enn undervisning.

Skuffelser og frustrasjon er fremtredende i en lærers arbeidsdag, men også glede og begeistring. Det kan være vanskelig å nå frem til elevene og få dem til å spille på lag. Dette er i undersøkelser spesielt fremtredende i forholdet mellom lærere og elever med lærevansker og i klasser der læreren er vikar.

- Nye tiltak må til

— Et særtrekk ved skolen er pliktforholdet mellom lærer og elev. Elevene har plikt til å komme på skolen, lærere og elever kan ikke velge hverandre vekk. Slik kan de bli en mare for hverandre, sier forskeren.

En stadig mer uklar lærerrolle bidrar også til å slite ut lærerne. Mer kunnskapsfokus og en klarere lærerrolle er nødvendig, mener forskeren. Krevende, uenige foreldre som får stadig mer makt i skolen, sliter også.

— Apparatet rundt skoleverket bør støtte bedre opp. Ledelsen må bli flinkere til å ta lærere ut av tjeneste. De må få tid til å roe seg ned og skaffe seg ny kompetanse og inspirasjon, sier Mykletun.