— Prøvene var vanskelige.

— Nei, de var ganske lette.

Når BT bringer nasjonale prøver på bane, er meningene delte blant elevene på Rothaugen skole.

Men at prøvene som dominerer skoledebatter og skolepolitikk egentlig ikke betyr så mye, det er de enige om.

— Vi øver ikke til prøvene, sier Camilla Jensen.

— Vi gjør dem jo, men det er ingen som bryr seg, sier Jakob Irgens Blakstad.

Dårlig uttelling

Lærer elevene mer av alle testene? Blir skolen bedre? Nei, sier elevene på Rothaugen. Ja, mener et nesten samlet politikerkorps. Nei, sier en studie av forskningen på området. Det er i hvert fall konklusjonen i rapporten «Pædagogisk brug af test» lagt frem av forskningsinstituttet Dansk Clearinghouse for uddannelseforskning.

Bak rapporten står et bredt panel forskere med bakgrunn fra universiteter og høyskoler i Danmark, Sverige og Norge.

I rapporten har forskerne gjennomgått 28 års internasjonal forskning om nasjonale prøver. I rapporten vises det til eksempler på at tester kan fungere bra som mål på kunnskapsnivå, det er langt vanskeligere å vise til at testene gir bedre læring.

Dansk Clearinghouse oppsummerer effekten på læring med at selv om tester i noen tilfeller kan påvirke de sterke elevenes motivasjon positivt, er de samlete negative effektene sterkere. Ikke minst gjelder dette for elever som presterer svakt på testene.

I 16 av de gjennomgåtte studiene konkluderes det med at tester ikke har noen effekt eller har en overveiende negativ effekt.

Resultater fra ulike land har vist at innføring og publisering av nasjonale prøver ofte fører til forbedringer i resultatene på prøvene. Det behøver imidlertid ikke bety at undervisningen eller skolene er blitt bedre.

Lærer for testen

Et av de sikreste funnene i rapporten er at innføring av nasjonale tester påvirker selve læringsprosessen på skolen på følgende tre områder:

 • Innsnevring av og vridning av pensum mot de fagene det testes i.
 • Påvirker tidsbruken. Det går mer tid til fagene det testes i, på bekostning av de andre fagene.
 • Påvirker måten det undervises på, ved at læringen i større grad rettes inn mot gode testresultater.Tilpasning til testene, behøver imidlertid ikke gi bedre læring.

I rapporten pekes det på en amerikansk undersøkelse fra 2003 som viste at lærerne på de skolene som scoret lavt på prøvene, brukte mer tid på å forberede elevene til testene enn på skolene som presterte høyt.

- Teller ikke

Elevene på Rothaugen synes ikke at det er spesielt viktig å gjøre det bra på nasjonale prøver.

— De teller jo ikke på karakterene, sier Jakob Irgens Blakstad.

Hadde de gjort det, som Fremskrittspartiet foreslår, ville nasjonale prøver også bli tatt seriøst av elevene. Det er de enige om. Men de ønsker det ikke.

— Man tar bare prøven en gang. Da har man jo ikke muligheten til å forbedre seg, sier Marie Sævdal Thomsen og får støtte av de andre.

— Det ville være feil. Det er dårlig gjort mot dem som sliter på skolen, mener Karoline Borthen.

Hadde elevene lært mer på skolen om nasjonale prøver hadde telt med i karakterene? Nei, sier elevene på Rothaugen.

— Derfor ville det være litt meningsløst og unødvendig å la prøvene telle mer, sier Tord Fiskeseth.

DETTE MENER PARTIENE

Ap:

 • Vil videreutvikle nasjonale kartleggingsprøver og innføre slike prøver i videregående opplæring.
 • Legge til rette for at resultatene fra nasjonale prøver ikke kan brukes til å rangere elever, klasser eller skoler, men til å heve det faglige nivået for hver enkelt elev.

Frp:

 • Innføre karakterer i alle grunnleggende fag, fra og med femte klassetrinn, som bygger på nasjonale prøver i tillegg til utarbeidet av skoleeier.
 • Vil ha åpenhet om resultatene i skolen, og tilrettelegges for at skoler kan sammenligne resultater og utveksle erfaringer, med sikte på å bli enda bedre.

Høyre:

 • Vil ha nasjonale prøver som legger til rette for en bedre individuell oppfølging og bedre innsikt i skolens resultater.
 • Videreføre nasjonale prøver og sikre åpenhet om resultatene blant annet gjennom en videreutvikling av nettportalen Skoleportalen.

Sv:

 • Vil beholde nasjonale prøver samt kartleggingsprøver, som sammen med god oppfølging kan bidra til å bedre opplæringen.
 • Prøvene skal brukes til forbedring, ikke rangering, SV vil gå imot rangering og offentliggjøring av den enkelte skoles resultater i nasjonale prøver.

Venstre:

 • Vil ha åpenhet om resultatet av nasjonale prøver og andre evalueringer av skolen.
 • At nasjonale prøver primært skal brukes til å kartlegge den enkelte elevs forutsetninger og behov, og dermed danne grunnlag for tilpasset opplæring.
 • De nasjonale prøvene skal ikke brukes som en del av grunnlaget for fastsettelse og sluttkarakter (de sto siste punktene er hentet fra programmet for perioden 2005-2009)

KrF:

Det står ingenting om nasjonale prøver i programmet for 2009–2013. I 2005 vedtok landsmøtet følgjande:

— Innføringa av nasjonale prøver som ein reiskap for kartlegging og læring, er positivt, og må gjennomførast slik at dei blir til hjelp i rettleiinga av elevane.

 • Det er viktig at erfaringane med nasjonale prøver vert evaluerte fortløpande, slik at gjennomføring, form og handtering av resultata tener intensjonane med ordninga.

Rødt:

 • Vil stanse nasjonale prøver og hindre offentliggjøring av resultatene.
 • Vil at hver skole skal bruke de kartleggingsverktøyene de finner hensiktsmessige for å utvikle opplæringen til beste for elevene.
BORTKASTET: Camilla Jensen (til venstre) og Marie Sævdal Thomsen rydder skap og hyller på Rothaugen skole. Stine Sævdal Thomsen (til høyre) og Karoline Borthen (i bakgrunnen) vil ha bort alt som ikke trengs. De lar gjerne de nasjonale prøvene følge ned i bossposen.