I en tilsynsrapport sendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i april i fjor, kommer det frem at Lærdal og Årdal har hatt et for dårlig brannforebyggende arbeid.

— Dette er brudd på lovverket. Jeg har ikke behov for å utdype alvolighetsgraden, men det er klart det er mange funn her, sier avdelingsleder Hans Kr. Madsen i DSB.

Dårlig bemanning

Kontrollen viste at bemanningen, samarbeidet og planene for brannverntiltak ikke var gode nok. Funnene viste at kommunene ikke hadde et tilfredstillende internkontrollsystem og en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som sørget for at lovene og forskriftene ble fulgt.

Verken Årdal eller Lærdal klarte å gjennomføre alle lovpålagte tilsyn i 2012.

Tilsynet slår også fast at det sannsynligvis finnes flere forhold som ennå ikke er avdekket.

Feil i mange kommuner

De siste tre årene har DSB hatt storaksjon med tilsyn av det forebyggende brannarbeidet i samtlige kommuner og brannvesen i Norge. 80 prosent hadde systemavvik.

— Samlet sett viser tilsynsaksjonen at små og mellomstore brann- og redningsvesen sliter med å følge lovens krav, sier Madsen.

— Betyr det at det forebyggende arbeidet i Norge er for dårlig?

— Det betyr at det er vesentlig rom for forbedring, særlig ved å ha mer robuste fagmiljøer. Jeg vil ikke si at det er for dårlig brannforebyggende arbeidet, men at arbeidet må holdes opp hele tiden.

Han vil ikke spekulere i om brannen kunne fått et annet utfall om kommunenen hadde hatt alt på plass.

— Det får en evaluering komme tilbake til, sier Madsen.

Madsen kaller ROS-analyse for et fundament, og det er svært viktig at kommune har den på plass.

— Man skal vite hva man har av risiko. Det er grunnlaget for hvordan man dimensjonerer og driver forebyggende arbeid og beredskapsarbeid, sier Madsen.

Ville styrke samarbeidet

Lærdal og Årdal kommune har rapportert tilbake til direktoratet med en plan for hvordan de skal rette opp i avviket. De skal blant annet jobbe med å styrke samarbeidet med andre kommuner. De skal også utarbeide en ROS-analyse for Lærdal.

Noe av arbeidet er gjort, mens noe av det skal gjøres i løpet av 2014.

Direktoratet har lukket tilsynet. Det betyr at de mener at de er tilfreds med planen.

brann_laerdal_ronald_detalj 3.jpg