— En utfordring er vind og bølger i det værharde området ryddeaksjonen skal gjennomføres. Andre utfordringer kan komme til å dukke opp underveis. Det er blant annet mange ubesvarte spørsmål omkring vraket og tilstanden det er i. Vi er forberedt på at fjerning av U864-vraket og sedimentene rundt, kan ta mer enn et år.

Det sier avdelingsdirektør Tor Christian Sletner ved beredskapsavdelingen i Kystdirektoratet til Bergens Tidende.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) er i ferd med å behandle anbefalingene fra Kystverket. Rapporten om U864-vraket som ligger på 150 meters dyp utenfor Fedje, anbefaler at sedimenter og eventuelle kvikksølvbeholdere på havbunnen fjernes før vraket heves, og at sedimentene på havbunnen i en stor omkrets blir tatt opp etter at vrakrestene er hevet.

Mye er uvisst

Kystverket foreslår at hele operasjonen gjennomføres i to faser. Fase 1 blir et forprosjekt. Da vil man kartlegge mest mulig i detaljer om bunnforhold, vrakdeler, søke etter frittliggende kvikksølvbeholdere og ta dem opp. Videre vil man gjennomføre videoinspeksjoner for å vurdere vrakets tilstand.

Fase 2 blir den egentlige heve- og oppryddingsfasen. I fremdriftsplanen Kystverket foreløpig har satt opp, vil fase 1 kunne avsluttes i september i år. Fase 2 kan starte på nyåret 2006 og være i gang ut året. Men denne fremdriftsplanen kan lett bli endret, særlig dersom man stilles overfor uventete problemer og utfordringer underveis.

Vind og bølger

— Det knytter seg stor spenning til hva som vil skje når kloen fra en fjernstyrt ubåt klemmer rundt en kvikksølvbeholder som den måtte finne på havbunnen utenfor vraket. Vil beholderen tåle en slik påkjenning? Hvor langt er rustprosessen i kvikksølvbeholderne og kjølpartiet av ubåten kommet? Dette er eksempler på forhold vi må avklare før vi går over i fase 2, sier Sletner.

— Hva som skal gjøres i fase 2, kan vi med andre ord først avgjøre etter at vi har skaffet oss så god oversikt som mulig. Vind og bølger vil spille en avgjørende rolle for fremdriften av prosjektet. Deler av året er det aktuelle området værutsatt. Alt i alt kan mange faktorer medføre at prosjektet trekker ut i tid, sier Sletner.

Han understreker at operatørene fra inn- og utland som er aktuelle til å konkurrere om oppdrag i ryddeaksjonen, er meget dyktige. Myndighetene har samarbeidet med mange av dem i liknende aksjoner. Men utfordringene er til dels større ved aksjonen utenfor Fedje enn andre steder der skipsvrak er hentet opp fra havbunnen.

Høy prioritet

— Ingen avgjørelse er tatt. Anbefalingene fra Kystverket vurderes nå i fagavdelingen i departementet, sier informasjonssjef Bjarne Myrstad i Fiskeri- og kystdepartementet til Bergens Tidende.

— Det er vanskelig å tidfeste når arbeidet er ferdig og en avgjørelse blir tatt i regjeringen om hva som skal gjøres med ubåtvraket. Men statsråd Svein Ludvigsen har gitt saken høyeste prioritet. Han er også fast bestemt på at problemet U864 utgjør må løses, sier informasjonssjef Myrstad.