Fylkestinget i Sogn og Fjordane har vedteke at det skal byggjast lang tunnel somrassikring ved Bjødnabakken langs vegen til Veitastrond i Luster kommune.Tunnelen skal byggjast så snart som mogleg.

Fylkestinget følgdetilrådinga frå fylkesutvalet og vedtok dette samrøystes i møtet 5. juni, opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding.

I vedtaket om at det skal byggjast lang tunnel, heiter det også at ein kanredusere krav til standard for tunnelen. Dette skal gjerast etter nærarevurdering og vedtak i rette instansar.

Fylkeskommunen følgjer den vedtekne prioriteringslista for rassikringsprosjektaog vil realisere rassikring av Bjødnabakken og Lindeskreda i samanheng.Fylkestinget kjem attende til restfinansiering av Bjødnabakken-prosjektet ibudsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2014/økonomiplan2014-2017.

Fylkestinget ber fylkesutvalet om snarast å klargjere kva moglegheiter som liggi ei eventuell forskotering frå Luster kommune.