— I første omgang er det snakk om et forsøksprosjekt der idrettslagene får ansvar for gymsalene selv. De får låne dem, mot å holde orden og stå for vakthold, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

I fjor hadde fylkespolitikerne et møte med idrettsorganisasjoner og lag. Der fremkom det sterke ønsker om å få bruke gymsalene kostnadsfritt på kveldstid.

Opp av sofaen

— Vi la et mindre beløp til dette formålet inn i budsjettet, og følger nå dette opp ved å starte forsøksordningen.

Fylkesordføreren sier det er flere begrunnelser for å gjøre dette.

— En ting er å komme idrettsbevegelsens behov i møte. De trenger lokaler, de har svak økonomi, og vi har velegnede lokaler som står delvis ubrukte etter skoletid.

Tiltaket ses også i et videre perspektiv. Mange elever stryker i kroppsøving, og Nilsen mener fylkeskommunen som ansvarlig for undervisning i den videregående skolen må gjøre mer for å følge dette opp.

— Vi håper gjennom dette å få til samarbeidsprosjekt mellom skolene og idrettslagene, som kan gi elever vi i dag sliter med å trekke med i kroppsøving et bedre forhold til dette faget.

Folkehelse

Det er også et mer overordnet folkehelseperspektiv bak satsingen.

— For å si det litt spisset. Dette er et ledd i den kampen vi som samfunn fører mot sofaen. Der er idrettslagene vår viktigste allierte.

Til nå ha skolene hatt anledning til å leie ut gymnastikksaler. Den muligheten forsvinner nå.

— Skolene mister noen beskjedne inntekter. Det er bakgrunnen for at vi har satt av litt penger til dette på budsjettet, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Det er i alt 22 videregående skoler i Bergen. Hvor mange av disse som vil bli omfattet av ordningen, er ikke avklart ennå.