• Bestanden av villaks og sjøørret i Hardanger er i ferd med å bryte sammen. Lakselus fra oppdrettsnæringen er årsaken til den dramatiske situasjonen.

Fiskeforvalter Atle Kambestad hos fylkesmannen i Hordaland sier dette til Bergens Tidende. Hardangerfjorden er den viktigste villlaks-fjorden i Hordaland. Samtidig finnes en av verdens største konsentrasjon av oppdrettsanlegg for laks i den samme fjorden. Lakselus-problemet er på grensen av hva villaks— og sjøørretbestanden i denne fjorden tåler.

— Både villaks- og sjøørretbestandene i Hardanger er i ferd med å kollapse. Situasjonen er så dramatisk at det i flere år ikke har vært nok gytefisk til å fylle opp med rogn og yngel i de berørte elvene. Laksebestanden er alvorlig truet i syv av de 11 viktigste villaksvassdragene i Hordaland, og fem av vassdragene ligger i Hardanger: Opo i Odda, Eio i Eidfjord, Kinso i Ullensvang, Granvin og Steinsdalselva i Kvam. Sjøørreten i mange elver i midtre del av Hardangerfjorden er truet på samme måte som laksen.

— Situasjonen er så dramatisk at fiske etter villaks i både elvene og sjøen har vært forbudt de siste årene, sier Kambestad.

— Lakselusen er ikke bare et miljøproblem. Problemet har også en økonomisk side. Lokalbefolkningen i Hardanger går glipp av flere tiltalls millioner kroner hvert år på grunn av tapt villaks- og sjøørretfiske. Bare sjølaksefisket var enkelte år oppe i 120 tonn i Hordaland. Nå er det borte. Også sjøørreten er rammet av lakselusangrepene. Som et eksempel kan jeg vise til Granvinelva som var en av landets beste sjøørretelver. Nå er sjøørreten nesten utradert i dette vassdraget, sier Atle Kambestad.