SørVest Laks A/S i Lillesand har søkt om midlertidig løyve til å flytte merdene for en periode på inntil ti år for samdrift med Lingalaks AS i Saltkjelen i Kvam i Hardangerfjorden. Årsaken er problemer med alger i Aust-Agder. På det sterkeste frarådet fylkesmannens miljøvernavdeling søknaden i juli i år på grunn av situasjonen er ekstra kritisk for lakse— og sjøørretstammen i Hardangerfjorden.

Regiondirektøren i Fiskeridirektoratet sluttet seg ikke til fylkesmannens fraråding. Et møte mellom de to instansene førte ikke til enighet. Fiskeridirektoratet innvilget deretter søknaden fra SørVest Laks AS. Dette har fylkesmannen påklaget. Fiskeridirektoratet må nå innhente uttalelser fra Direktoratet for naturforvaltning før endelig avgjørelse tas i saken.

Fiskeridirektoratet presiserer at løyve til drift i Kvam ikke skal føre til økt produksjon i Hardangerfjorden samlet sett og viste til at oppdrettsselskapet har søkt lokalitet også utenfor Hardangerfjorden.

Fylkesmannens miljøvernavdeling ser alvorlig på situasjonen for villaksen i Hordaland på grunn av lakselus og rømt oppdrettsfisk. Avdelingen mener at det vil være miljømessig uforsvarlig å legge nye lakseoppdrett-virksomheter til Hordaland generelt og til Hardangerfjorden spesielt inntil tiltak mot rømming og lakselus er vesentlig bedre enn de er i dag.

I klageskriftet skriver fylkesmannen at den omsøkte utvidelsen vil gi rom for produksjonsøkning i Hardangerfjorden, og uansett vil det bli slik økning i Sunnhordland samlet sett. Det er grunn til å tro at de store problemene med lakselus i Hardangerfjorden delvis skyldes oppdrettsnæringen lenger ute i Sunnhordland slik at lokalisering i Sveio også vil gi økte problemer med lakselus i Hardangerfjorden.