JAN I. ELIASSEN

EINAR SPANG

Prisen er en halvering av de opprinnelige anslagene som ble lagt til grunn forrige gang Stortinget behandlet spørsmålet om ny seilingsled.

I en ny konsekvensanalyse, som nå er sendt ut til høring med svarfrist sjette juni, er det ingen negative anførsler mot prosjektet. Resultatene fra miljøundersøkelser i området avdekker ingenting som tilsier at prosjektet ikke bør gjennomføres.

Avgrensing alvorlig inngrep

I tilrådingen, fra Kystverket Vest, heter det at for Bergen som ledende sjøfartsby er en avgrensning av fri ferdsel for all fremtid et alvorlig inngrep. Situasjonen kan rettes opp ved å ruste opp eksisterende farlei gjennom Skjelangersundet.

Prosjektet vil føre til at Bergen havn fremdeles kan utvikle seg fritt i takt med markedet. Tiltaket kan gjennomføres innen en kostnadsramme på 149 millioner kroner, pluss/minus 25 prosent.

Dette fordi det man tidligere antok var fjell viser seg for en stor del å være morenemasse som lettere kan fjernes. Prosjektet kan gjennomføres med kjent teknologi innenfor en tidsramme på to år.

De første prisantydningene var beregnet til 300 millioner kroner.

Tvil om samfunnsøkonomi

Konsulentfirmaet Norconsult i Oslo, som har utført en samfunnsøkonomisk analyse konkluderer med at planene som enkeltstående prosjekt neppe er nasjonalt samfunnsøkonomisk lønnsomt, dersom cruiseskipene det angår velger alternative norske havner til Bergen. Hvis Bergen som motor i cruisevirksomheten fører til at man fått ett til to ekstra anløp er prosjektet lønnsomt. Leden er en del i et totalprosjekt med Askøybroen, og helhetsløsningen er totalt utvilsomt lønnsomt.

Det er Bergen kommune, det interkommunale havnevesenet i området og en rekke bedrifter som har krevd at staten står ved løftene om å gi Bergen en alternativ skipsled etter at Askøybroen fører til at en rekke nåværende og kommende cruiseskip ikke kan komme til og fra Bergen. Det samme gjelder boreplattformer. Nils Standal uenig

Tidligere havnedirektør Nils Standal går sterkt i rette med konsulentfirmaet Norconsults konklusjon om at prosjektet ikke er samfunnsmessig lønnsomt. Han var Bergen kommunes representant i Kystverkets referansegruppe for planarbeidet.

— Det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved de forutsetningene som Norconsult har lagt inn i regnestykket sitt. Fra Bergens side kan man vanskelig godta de argumentene som er benyttet, sier Standal. Argumentene Standal er uenige i er at store cruiseskip som ikke kommer under Askøybroen vil anløpe andre steder i Norge.

Standal mener at mange av de skipene som eventuelt ikke vil kunne anløpe Bergen kutter Norgescruisene fordi Bergen har en svært viktig posisjon og tilbud som andre havner ikke kan gi. Standal peker på rikelig med guideservice, bussmateriell og muligheter for å la skipene bunkre drivstoff.

Seilingsled før bro

Han peker også på at Askøybroen og ny seilingsled var ett og samme prosjekt, hvor seilingsleden hadde prioritet foran ferdigstillelse av broen.

Ifølge Standal ventet Vegkontoret i Hordaland for lenge før de satte i gang planlegging av utdypingsarbeidet. Det verste med hele saken er imidlertid at Vegkontoret kun utredet alternativ seilingsled over Herdlaflaket, hvor det allerede gjennom kongelig resolusjon var blitt opprettet et fuglefredningsområde, som myndighetene i Bergen ikke kjent til.

Manglet dagens alternativ

Det andre alternativet, gjennom Skjelangersundet, som Vegkontoret i sin tid selv hadde foreslått, ble ikke utredet forrige gang saken var oppe til behandling.

— Dette er spesielt betenkelig, når man er kjent med at Skjelangersundet kun ble anslått til å være fem millioner kroner dyrere, enn tilsvarende kanal gjennom Herdlaflaket i den opprinnelig kalkylen.

Stortinget fikk seg aldri forelagt at det fantes en alternativ seilingsled gjennom Skjelangersundet.

Standal tror at hvis Skjelangersund-alternativet var blitt utredet på lik linje med Herdlaflaket, vil Bergen for lengst hatt sin nye seilingsled.

Pensjonert havnedirektør Nils Standal mener at mange store cruiseskip som ikke kan komme inn til Bergen på grunn av Askøybroen ikke vil komme til Norge i det hele tatt, og dermed taper turistnæringen og det øvrige næringsliv store ringvirkningsinntekter.