Avdelingsdirektør Tor Christian Sletner avviser også påstanden om at staten fraskriver seg ansvaret.

— Vurdert opp mot de mest sannsynlige scenariene for et forlis eller kollisjon, er vi godt rustet i farvannet utenfor Mongstad, sier avdelingsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverkets beredskapsavdeling.

— Analysen som ligger til grunn for avgjørelsen om å nedlegge det statlige depotet på Fedje blir kritisert for å være mangelfull og ikke ta høyde for en katastrofe med de største oljetankerne som anløper Mongstad?

— Noen ønsker å dimensjonere beredskapen for ulykker i samme størrelsesorden som «Prestige»-forliset utenfor Spania, men sannsynligheten for denne type forlis er så liten at det over tid ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig. Beredskapsnivået vi legger oss på, bygger på de mest sannsynlige ulykkesscenariene, sier Sletner.

Og ifølge Kystverket blir den god nok, selv om staten flytter sitt oljeverndepot fra Fedje.

— Vi opprettholder depotet i Solund, og flytter det som er lokalisert i Bergen nordover til Hjeltefjorden. Beredskapen i Nordhordland blir derfor slagkraftig nok, og vi sikrer samtidig en bedre fordeling av ressursene langs kysten, sier Sletner.

Beredskapsdirektøren sier han tar kritikken om at staten løper fra sitt ansvar i Mongstad-regionen til etterretning, men fastslår at beslutningen er tatt på et faglig grunnlag.

Sletner avviser at Kystverket burde sendt tilleggsanalysen om beredskapen i Nordhordland ut på høring, og viser til at alle berørte parter tidligere har fått si sin mening om depot-strukturen.

— Dette er en oppfølging av den store miljørisiko-analysen Statens forurensningstilsyn gjennomførte i 2000. Her ble det gjennomført full høringsrunde. På bakgrunn av uttalelsene og innvendingene den gang valgte vi å gjennomføre denne siste særskilte tilleggsanalysen for Nordhordland før vi leverte vår innstilling, sier Tor Christian Sletner.