Det er eit dramatisk og uvanleg grep lokalpolitikarane tar.

— Eg har aldri vore med på tilsvarande. Eg håpar mest mogeleg skal skje ved naturleg avgang, seier ordførar Synnøve Solbakken (Ap).

Kommunen er vanlegvis ein trygg arbeidsplass. Men kanskje ikkje no lenger. Sviktande inntekter, høge utgifter og ei stigande gjeld som allereie har nådd 1,1 milliardar kroner. Det er den økonomiske situasjonen i Kvinnherad.

Torsdag måtte livreima strammast, og i kommunestyret vedtok politikarane å kutta 100 av dei rundt 1500 stillingane i kommunen i løpet av dei komande tre åra.

Kommunalsjef Kjell O. Nygård gjer det klart at ingen sektorar i kommunen vil vera trygge.

— Kutta vil verta fordelte over alle sektorar. Alle må vera med og ta sin del av desse nedskjeringane, seier Nygård.

— Det handlar no om ikkje å bruka pengar me ikkje har. Det har vore krevjande, men nødvendig, seier Solbakken.

Tar ansvar

Ho fortel at det har vore eit utfordrande arbeid å bli einige på tvers av partigrenser om kva ein skal gjera.

— Å skaffa fleirtal for tunge vedtak er ikkje lett. Me har hatt mange møte, både på kveldar og søndagar. Men det handlar om å ta økonomisk ansvar, og det synest eg me har gjort, seier Solbakken.

Både kommunalsjefen og ordføraren er opptekne av at stillingane skal kuttast ved naturleg avgang slik at ein unngår å seia opp folk. Likevel innser dei at det er mange stillingar som skal vekk i løpet av tre år.

— Me håpar å få det til utan at det blir støy, seier Nygård.

Høge utgifter

Nygård, fortel at den økonomiske knipa er eit resultat av ein usunn pengebruk med høge utgifter som byrja allereie på 90-talet. Etter det har gjeld hopa seg opp. Tiltak for å betra økonomien har vore forsøkt gjort fleire gonger, men ein har ikkje lukkast.

Mellom anna har kommunen fått 600 millionar kroner årleg i rammetilskot frå staten. Samstundes har lønnsutgiftene vore 700 millionar kroner.

Ordførar Solbakken påpeikar også at kommunen har hatt svikt i skatteinntekter og i avkasting frå fond som følgje av finanskrisa.

- Ikkje over kneika

Nygård er optimistisk etter vedtaket om strukturendringar. Han reknar med det vil redusera driftskostnader med rundt 70 millionar kroner årleg.

Han trur likevel ikkje det vil kunna redusera gjelda kommunen sit med.

Solbakken trur heller ikkje innsparingane i Kvinnherad er over når ein har redusert talet på dei tilsette. Kommunen hadde tidlegare eigedomsskatt på hus og hytter, men denne vart fjerna som følgje av vallovnader i fjor. Solbakken er ikkje trygg på om lovnaden kan haldast mykje lenger.

— Eg tenkjer at me kan gje det ein sjanse, men på lengre sikt ser eg ikkje andre løysingar enn at eigedomsskatten må på plass igjen. Me kan ikkje halda fram med å kutta i tenestetilbod, og det er ikkje meir å henta andre stader, seier ho.

At politikarane gjekk inn for å fjerna eigedomsskatt i ein økonomisk trong situasjon, har ho følgjande kommentar til:

— Når ein stiller til val, har ein eit valprogram og ein ønskjer å utvikla kommunen. Økonomien var mindre anstrengt då, men det har endra seg. Då er ein nøydd til å ta ansvar for det, slik me no har gjort.