Kvinnelige innsatte i Bergen fengsel reagerte sterkt da tilbudet om åpen soning for kvinner ble langt ned før jul i fjor. Årsaken til at tilbudet ble lagt ned var den sprengte varetektssituasjonen, som gjorde at Kvinnehuset måtte benyttes til å korte ned soningskøen i stedet for å ta imot kviner som hadde gjort seg fortjent til åpen soning. Men nå ser det ut som om kvinnelige innsatte i Bergen fengsel igjen skal få tilbud om åpen soning. I hvert fall noen av dem.

-Vi jobber med å etablere fire plasser øremerket kvinner på det åpne soningstilbudet som allerede eksisterer på Ulvsnesøy, like ved Osterøy, sier Siri F. Pettersen, fungerende direktør i Bergen fengsel.

Åpen soning har lavere sikkerhetsnivå enn lukket soning. Innsatte på åpen soning kan gå på skole, delta i arbeidslivet og på andre måter ta del i samfunnet. Man må gjennom en individuell vurdering før man kan overflyttes til åpen soning.

Fengselet har nå søkt Justisdepartementet om økonomiske midler til å ruste opp fengselet.

-Vi har søkt om 190.000. Bygget trenger oppussing og et nytt overvåkingskamera, sier Pettersen.

Går alt som planlagt kan de første kvinnene overføres til åpen soning 27. november.

-Vi ble med rette kritisert av likestillingsombudet for at vi ikke ga det samme tilbudet til kvinner som til menn. Det betyr mye for oss å kunne gi et likt tilbud til begge kjønn, sier Pettersen.

Åsmund Steine er hovedtillitsvalgt i Bergen fengsels personalavdeling, som organiserer flesteparten av de ansatte som jobber på Ulvsnesøy. Han gleder seg til å få kvinner til øyen.

-Vi stiller oss veldig positive til dette. Selvfølgelig vil det bli en utfordring å ha menn og kvinner på samme avdeling, men den utfordringen tror jeg både ansatte og innsatte skal klare å takle, sier han.