I ettermiddag ble det klart at medlemmene i menighetsrådene i Bjørgvin har valgt Inger Helene Thingvold Nordeide, Førde, Julie-Ane Ødegård, Bergen; Berit Nøst Dale, Meland og Kari Synnøve Muri, Olden som leke medlemmer i Bjørgvin bispedømmeråd. Alle fire er nye i rådet.

På valgdagen 11. september bestemte kirkemedlemmene at Catrine Halstensen, Bergen, Egil Morland, Fjell og Nils Dagestad, Voss skulle velges inn i kirkens øverste organ på Vestlandet.

I tillegg har de ansatte valgt to representanter. Soknepresten i Birkeland i Fana, Ivar Braut, er valgt som representant for prestene. Og Tone Synnøve Øygard Steinkopf, Vaksdal, er valgt til å representere de leke ansatte i bispedømmet. I tillegg er biskop Halvor Nordhaug fast medlem i bispedømmerådet.

Skal evalueres

De nye bispedømmerådene er valgt for fire år. Valgordningen er en prøveordning og skal evalueres grundig før Stortinget skal vedta en endelig valgordning i løpet av denne valgperioden. Et av stridstemaene vil bli hvorvidt de fremtidige bispedømmerådene skal velges ved indirekte eller direkte valg av kirkemedlemmene.

Årets valgordning har bispedømmerådene selv vært med og vedtatt. Avtroppende leder i Bjørgvin bispedømmeråd, Magne Skjeldal, sier at det avtroppende rådet ønsket at så mange medlemmer som mulig skulle velges av menighetsrådene.

— Slik bør det også være i fremtiden, mener han.

— Det er menighetene som er grunnenheten i kirken, ikke den enkelte medlem, mener Skjeldal.

— Valg av menighetsråd fungerer godt, og hatt god økning i deltakelse ved siste valg. Men representantene til kirkens øvrige demokratiske organer bør velges av menighetsrådene. Han mener at ordningen med direkte valg til bispedømmeråd ikke fungerer.

Blant annet har alfabetet spilt en stor rolle for hvem som er blitt valgt, og i tillegg har det vært mange forkastede stemmer, fordi de ikke var korrekt utfylt. Kirken kan ikke leve med slike valgordninger.

Kollisjonskurs

Men Skjeldal er slik på kollisjonskurs med Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker i Oslo. Han har ledet flere av utvalgene som har forberedt demokratireformen i kirken.

— De indirekte valgene i til bispedømmerådene bør bort, sier han.

Bakkevig peker på at alle medlemmer i Den norske kirke er likeverdige medlemmer.

Alle like

Derfor bør også alle ha like demokratiske rettigheter innen organisasjonen.

— Det har ikke kirken ikke så lenge vi har kombinasjonsvalg til flere av bispedømmerådene, sier han.

— Folkekirken må være en universell organisasjon hvor alle har like rettigheter, sier han.

— Blir det i praksis et a- og B-lag innen kirkedemokratiet med den valgordningen vi har i dag?

— Nei, jeg vil ikke gå så langt. Men ordningen er utilfredsstillende ut fra et demokratisk synspunkt, og jeg kan ikke se at det er noen grunn til å fortsette med de indirekte valgene i fremtiden.

Endring nødvendig

Også lederen i kirkekomiteen på Stortinget, Marianne Aasen er, klar på at det trengs å gjøre endringer i valgordningen. Men hun vil ikke trekke noen endelige konklusjoner om hva endringene vil innebære før årets valg er evaluert. Stiftelsen Kirkeforskning,(KIFO) har fått oppdraget og rapporten skal leveres på nyåret. Men hun peker blant annet på at både lav oppslutning og mange forkastede stemmer er et problem.

Synspunkter? Si din mening her.