SVEINUNG BERG BENTZRØD

De 15 barna som nå får erstatning er alle barn av foreldre som jobbet om bord på missiltorpedobåten KNM «Kvikk» fra 1987 til 1994. Båten var spesialutstyrt for elektronisk krigføring, og strålingen fra antenner etc. var spesielt høy. Samtlige barn er født med misdannelser som settes i sammenheng med stråling som fedrene ble utsatt for.

Møtte foreldrene

Utbetalingene kommer et drøyt halvår etter at Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte barnas foreldre i Forsvarsdepartementet. Etter møtet 16. mai uttalte forsvarsministeren:

– Jeg vet at «Kvikk»-foreldrene har møtt fem forsvarsministre i sin kamp. Jeg bør være den siste.

I ti år har foreldrene kjempet for å få aksept for at skadene skyldes strålingen om bord på «Kvikk», og for at målinger av stråling om bord på andre forsvarsfartøyer og installasjoner på land måtte gjennomføres.

I slutten av oktober 2005 ble de siste medisinske vurderinger av de 15 barna sluttført. Konklusjonene ble deretter oversendt Forsvarsdepartementet og foreldrenes advokater. I juni i år fremmet så advokatene krav på til sammen ca. 48,5 millioner kroner. Kravene varierte fra 150.000 kroner til 9,8 millioner kroner ut fra graden av medisinsk invaliditet hos barna.

Maks 2,5 millioner

Forsvarsdepartementet opplyser at det for hvert av barna er foretatt en utmåling etter reglene om erstatning til barn i lov om skadeserstatning.

– Avhengig av invaliditetsgraden vil erstatningene variere fra 754.704 til maksimal erstatning som er 2.515.680 kroner, opplyser rådgiver Marita Isaksen Wangberg.

Ifølge departementet er tre av kravene fra advokatene omtvistet, da vilkåret om medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer, slik loven krever, ikke er oppfylt. Totalt vil utbetalingene til barna utgjøre 16.980.840 kroner.

Bare begynnelsen

Utbetalingene til barna er likevel bare begynnelsen på erstatningsoppgjøret. Over nyttår starter arbeidet med å bli enige om erstatning for såkalte ekstrautgifter. Dette omfatter kompensasjon for bl.a. tapt arbeidsfortjeneste. Det er ventet at disse erstatningsbeløpene vil bli langt høyere enn for barneerstatningene.

Ifølge Forsvarsdepartementet er det for tidlig å si noe om størrelsen på disse beløpene, inkludert totalbeløpet. Departementet sier likevel at også disse erstatningene skal beregnes og utbetales innen sommeren 2007.

Flere målinger

Samtidig fortsetter foreldrene til «Kvikk»-barna kampen for ytterligere målinger av stråling om bord på utvalgte fartøyer i Forsvaret og ved installasjoner på land. Foreldregruppen har sammen med Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen søkt Forsvarsdepartementet om ti millioner til en utvidet granskning av elektromagnetiske felt på utvalgte MTB-er, nye fregatter, minefartøyer og kystvaktskip. Prosjektet inkluderer nok en rekonstruksjon av «Kvikk».

Departementet har ikke tatt stilling til om det vil gi grønt lys for prosjektet.

Bergens Tidende har tidligere skrevet at over 1000 små og store målinger allerede er gjennomført på den første av Forsvarets nye fregatter, KNM «Fridtjof Nansen».

Bergens Tidende/Aftenposten

SJØFORSVARET