Beskrivelse: Fjell i dagen er delvis oppsprukket. En nord-sørgående skrent midt i området består av enkelte bratte hamre som kan slippe stein. I østenden av det planlagte utbyggingsområdet går det en nord-sørgående kløft med tynt løsmassedekke og stedvis bratte sider.

Konklusjon: De bratte skrentene bør vurderes med hensyn til steinsprang ved plassering av bebyggelse. Erosjon og mindre utglidninger i kløfta i østenden av området kan forekomme ved ekstremregn/snøsmelting.