I mars i år opphevet Høyesterett underrettsdommene mot Atle Johan Løvaas på grunn av en saksbehandlingsfeil i politiet. Homøopaten risikerte derfor en ny runde i tre rettsinstanser.

Nå har førstestatsadvokat Walter Wangberg besluttet at det ikke skal reises ny tiltale i saken.

— Noe annet ville vært en skandale. Dette betyr slutten på flere års mareritt for min klient, sier Løvaas' forsvarer, Helge Wesenberg.

Tok hensyn til Løvaas

— Det er en sammensatt vurdering som har ført til beslutningen, opplyser førstestatsadvokat Wangberg.

Av faktorer som har hatt innvirkning, nevner han tidsforløpet etter at det straffbare forholdet inntraff, belastningen en ny rettsrunde ville medført for Løvaas, samt utfallet saken har fått i andre instanser.

— Hensynet til Løvaas var tungtveiende, men ikke det tyngste. Det viktigste momentet var den skjebne saken har fått i rettsapparatet tidligere, sier Wangberg.

Løvaas ble frifunnet i Bergen tingrett for flere av tiltalepunktene og idømt en bot på 20.000 kroner for de øvrige. I lagmannsretten ble han fullstendig frikjent. I Høyesterett ble saken avvist uten at retten i det hele tatt tok stilling til lovanvendelsen.

— Problemet er at det var feil påtalemyndighet som tok ut tiltale i saken. Dersom en sak har en strafferamme på mer enn et år må politiet overlate tiltalebeslutningen til statsadvokaten, sier Wangberg.

Dette ble ikke gjort, og saksbehandlingsfeilen ble ikke avdekket før saken kom opp for Høyesterett.

Ønsket prinsippavgjørelse

Det prinsippielle stridstemaet i Løvaas-saken er hvorvidt diagnostisering er å anse som behandling.

Dette fremgikk klart av den såkalte Kvakksalverloven. Da Kvakksalverloven ble erstattet av Lov om alternativ behandling i 2004, ble ikke diagnostisering direkte regulert.

— Påtalemyndigheten ville hatt stor interesse av en avklaring fra Høyesterett. Det er viktig å få en rettsavgjørelse når det dreier seg om en uklar lovbestemmelse, sier Wangberg.

Løvaas var den første som ble tiltalt etter den nye loven. Siden det nå ikke kommer noen prinisppiell avklaring fra Høyesterett, må man enten avvente en rettsavgjørelse i et tilsvarende tilfelle eller overlate saken til Stortinget.

Helsetilsynet i Hordaland har tidligere engasjert seg i saken, men ifølge fylkeslege Helga Arianson kommer det ikke Helsetilsynet til å iverksette noen tiltak i den forbindelse. Heller ikke Sosial- og helsedepartementet har foreløpig engasjert seg i problematikken.

— Hvis politikerne er enige med påtalemyndigheten, får vi en lovendring. Vi får uansett håpe at saken har medført at Løvaas selv har fått forståelse for hvordan han bør forholde seg i fremtiden, sier Wangberg.

Bergens Tidende