At Fylkesmannen tidligere hadde store problemer med å følge kravene som forskriften til barnevernloven setter, var et sentralt moment for Laila Sagstad Fosso.

Ved siden av at hun videreutdannet seg i spesialpedagogikk, arbeidet Fosso i barnevernet. I en artikkel som hun leverte inn på Høgskolen i Bergen, stilte hun spørsmålet om barnevernet var et vern eller enda en belastning for barna.

Artikkelen reiser en rekke kritiske spørsmål rundt hvordan systemet på institusjonene fungerte. Men en hovedproblemstilling var nettopp hvordan tilsynsoppgavene til Fylkesmannen ble ivaretatt.

– Fulgte ikke loven

Hennes konklusjon var at Fylkesmannen i Hordaland ikke hadde kapasitet til å gjennomføre de tilsynene som lovens krav stilte.

– Den gang var det kun halvparten av de pålagte tilsynene på institusjonene som ble gjennomført, forklarer Fosso.

_Les også:

– Unødvendige tilsyn_

«Årsrapport 2001 viser i sterk grad at kravene som settes i barnevernloven ikke blir fulgt opp», var hennes konklusjon.

Fosso begrunnet dette også med at 99 av de 104 tilsynene som ble gjennomført i fylket var forhåndsvarslet.

– Det på tross av at forskriften klart slo fast at minst halvparten av tilsynene skulle være uanmeldte, sier Fosso.

Også i årene etter at Fosso gikk inn i tilsynsproblematikken, slet Fylkesmannen med å nå kravene som lovens forskrifter stilte. Men Fylkesmannen i Hordaland var ikke alene. BT har sjekket hvordan det sto til i Oslo og Akershus i samme periode. Heller ikke her klarte en å utføre mer enn halvparten av tilsynene loven påla.

Ble løst over natten

Men i 2004 ble forskriften til barnevernloven endret. Frem til da hadde det vært krav om minst åtte tilsyn på enhver institusjon som tok imot barn på tvangsplassering.

I den nye forskriften ble kravet halvert. Siden endringen er det dermed bare krav om at hver institusjon skal ha fire slike tilsyn i løpet av ett år. Kun to trenger å være uanmeldte.

De to siste årene har Fylkesmannen i Hordaland utført omtrent samme antall tilsyn som i 2001 da Fosso belyste problematikken.

_Les også:

Helsetilsynet overtar_

Forskjellen er at de nå er nær ved å nå tilsynskravet som settes i barnevernlovens forskrift. De siste årene har en klart å nå over 90 prosent av de pålagte tilsynene i Hordaland.

Også østpå ble det sving på sakene etter endringene. Allerede samme år som den nye forskriften trådde i kraft overoppfylte Fylkesmannen i Oslo og Akershus lovens krav. Det gjorde de også i 2007. Paradokset er at de gjorde færre tilsyn da enn de gjorde i 2001.

Sluttet i barnevernet

Fosso sier at hun ble anbefalt på høyskolen å få artikkelen hun skrev publisert. Det gjorde hun ikke.

– Jeg ønsket å jobbe i barnevernet og ønsket ikke at jeg skulle oppfattes som illojal, sier Fosso.

Etter endt fødselspermisjon i 2004 valgte hun å slutte som utreder i barnevernet. Hun jobber nå som styrer i en barnehage.

Fosso opplevde at barnevernet til tider var et demotiverende system å jobbe i.

– Det finnes mangedyktige og engasjerte ansatte som står i en utfordrende jobb år etter år. Årsaken til at jeg valgte å slutte var at jeg i liten grad opplevde å kunne påvirkeog forbedre innholdet og opplevelsene vi skulle gi ungdommene i utredningsperioden, sier hun.

Hun mener det er utfordrende for alle som arbeider med og for mennesker når en får stadige krav om innsparing og omstilling.

– Men skalbarn og ungdomoppleve trygghet, trivsel, mestring og utvikling,kreves en viss grad av kontinuitet, mener Fosso.

Ørjan Deisz