Pengene er en del av belønningsmiddelordningen som regjeringen har avtalt med kommunen og fylkeskommunen.

Etter planen skulle Bergen mottatt 150 millioner kroner i år, som de kunne bruke til å forbedre kollektivtrafikken i og rundt byen. Nå fryses store deler av midlene, i påvente av nye utredninger.

Det forteller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til BT.

— Jeg vil bidra til bedre fremkommelighet og bedre byluft i Bergen. Det gjør vi ved at flere går, sykler og reiser kollektivt. Min intensjon er derfor å følge opp den avtalen vi gjorde med Bergen og Hordaland.

Årsaken til den reduserte utbetalingen i 2012, er en vurdering av hva Bergen har gjort i 2011.

— Vi trenger også en forsikring om at effekten av de restriktive tiltakene vil nå de målene som er satt.

Skal evaluere

Statens vegvesen leverer hvert år en rapport til departementet. Her vurderer de hvordan de forskjellige byområdene, som tar del i belønningsordningen, følger opp avtalen de har med staten. Det er på bakgrunn av denne at regjeringen nå holder tilbake penger. Blant annet tviler departementet på om bergenstrafikken kommer til å gå så mye ned, som Bergen og Hordaland hevder.

Kleppa kommer nå til å be Vegdirektoratet om å kvalitetssikre trafikktallene som Bergen har presentert.

— Det er viktig å håndtere saker så effektivt som mulig. Men denne avtalen skal gå over fire år, og vi må kjenne oss trygge på at det er samsvar mellom avtalen som er inngått og de tiltakene som gjennomføres.

Kleppa sier det er Bergen og Hordaland som må følge opp saken nå.

— Midlene er ikke lukket for 2012, men de må handle.

— Hva kan de gjøre?

— De må få på plass de tiltakene som de selv varslet i søknaden.

Kleppa viser til at avtalen om belønningsmidlene, som begge partene signerte, eksplisitt viser til søknaden som i sin tid kom fra Bergen og Hordaland. I denne nevner man køprising som mulig virkemiddel.

Øker bompenger

Byrådspartiene Frp, Høyre og KrF har kun bestemt seg for å heve bompengene fra 1. januar 2013. Da vil det koste 25 kroner per enkeltpassering i bomringen. Ifølge Statens vegvesen her i Hordaland, vil denne økningen bety at biltrafikken reduseres med ti prosent i bompengeringen.

Dersom dette stemmer, vil målene som regjeringen og Hordaland og Bergen overoppfylles. Regjeringen har diskutert beregningene med Vegdirektoratet, og begge instanser tviler på at effekten vil bli så stor. En kvalitetssikring skal nå gjennomføres. Først når denne er på plass i løpet av høst en gang, vil regjeringen ta stilling til hvorvidt de skal betale ut de resterende 60 millionene.

Det er ikke bare manglende køprising som får departementet til å reagere. I Statens vegvesen sin statusrapport tas det opp flere forhold. Blant annet parkeringsplasser.

Etter det BT forstår, sier vegvesenet at ingen av de planlagte innfartsparkeringsplassene er kommet i 2011. Kommunens begrunnelse for hvorfor de ikke har fått det på plass, mener de er mangelfull. Departementet ber også om en konkretisering av hvilke planer Bergen har for bygging av gang- og sykkelveier.