Opprinnelig søkte banken om 245 plasser. Det protesterte både byrådet og Fylkesmannen på.

— Vi håper at dialogen vi har med kommunen gir oss en løsning som betyr at Fylkesmannen trekker sin innsigelse, sier kommunikasjonsdirektør Siren Sundland i Sparebanken Vest.

Hun vil ikke antyde hvor grensen går for hvor mange parkeringsplasser Sparebanken kan akseptere.

Biltrafikk og helseproblem

Fylkesmannen har fått pålegg fra myndighetene om å ta mer hensyn til klimaforhold nå enn tidligere. Det er hovedgrunnen til å protestere mot det betydelige antallet parkeringsplasser.

I et brev til kommunen datert 4. februar, skriver assisterende fylkesmann Rune Fjeld at beliggenheten er i nærheten av Klostergarasjen og i gangavstand til andre parkeringsanlegg.

«Til sammenligning har kontorbyggene i Nonneseterkvartalet ca. 660 arbeidsplasser uten egne parkeringsplasser, uten at dette oppleves som et problem,» skriver Fjeld.

Den sterke luftforurensningen som har preget Bergen denne vinteren blir også nevnt fra Fjelds side. Videre påpeker fylkesmannen at utbyggingsmønster må legge til rette for økt bruk av kollektivtilbud og sykkel.

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er også skeptisk til det store parkeringsanlegget.

  • Jeg ser verken at dette er gjennomførbart eller realiserbart. Det har jeg også brakt til torgs overfor dem. Banken har profilert seg sterkt som en klima- og miljøaktør. Det er viktig at de ser på muligheter for at arbeidstakere kan transporterte best mulig, altså kollektivt, sier Iversen.

Forurensning ny dimensjon

Bygget som er planlagt skal ikke være et rent kontorbygg, ifølge bankens Siren Sundland. Med konferansefasiliteter, kafeer og andre tilbud, skal det være et sted for publikum også.

  • Besøkende til senteret vårt må ha god tilkomst. Vi vet at Klostergarasjen er full klokken ni om morgenen, sier Sundland.

I dag har banken inntil fem egne parkeringsplasser utenfor sitt bygg i Kaigaten. De ansatte som kjører bil, parkerer i Bygarasjen.

Sundland erkjenner at med vinterens forurensning har helseproblematikken i tilknytning til privatbilisme blitt et nytt forhold å ta hensyn til.

  • Kollektivnettet rundt Jonsvollskvartalet er ikke så godt som det burde ha vært. Vi håper at det paradigmeskiftet vi nå ser, med trafikale og helsemessige utfordringer, gir oss bedre kollektivfasiliteter når vi er klare til innflytting noen år frem i tid, sier direktøren.

Det kan uansett hende at bygget aldri blir noe av. Først når en reguleringsplan er godkjent, skal styret i banken endelig avgjøre utbyggingen.

Sparebanken og Bergen kommune må bli enige om eventuelle endringer i reguleringsplanen før Fylkesmannen bestemmer seg for om det er grunnlag for å megle. Dersom de to ikke tar hensyn til fylkesmannens innsigelse, må Miljøverndepartementet avgjøre saken.