— Først vart eg paff, så vart eg trist, og til sist provosert, seier kunstlagsleiar Laila Rynning Veum.

Dei to første reaksjonane kom då ho opna brevet frå sjukehuset. I høflege ordelag vart det forklart at sjukehuset ikkje lenger kan leiga kunst frå Voss kunstlag av økonomiske grunnar. Maleria kan hentast.

Den siste reaksjonen kom då ho opna lokalavisa, der sjukehusleiinga slår fast at sjukehuset på Voss har trygg økonomi, og står framfor omfattande investeringar.

To år

— Ei rekning på 4200 kroner for leige av sju flotte maleri i to år, er småpengar, seier Kjell-Erik Ruud, styremedlem i Voss Kunstlag.

Laila Rynning Veum tek sjølvkritikk på at rekninga gjeld to års leige. Vanlegvis vert det fakturert årleg. I frivillige lag er det frå tid til anna personskifte i verva. Kunstlaget forsømte å senda ut faktura i fjor.

God medisin

– Ein treng ikkje forsking for å skjøna at kunst har helbredande effekt, men det er mange forskarar som har påvist dette. Kunst er med på å skapa trivnad under sjukehusopphaldet, og supplerer medisinen. Det er ikkje tilfeldig at nye sjukehus har store utsmykkingsbudsjett, seier Rynning Veum, vonbroten over det synet Voss sjukehus legg for dagen.

— Kan kunsten henga der gratis, til glede for pasientane?

— Vi har drøfta akkurat dette spørsmålet grundig. Slik svarbrevet var forma, hadde vi ikkje anna å gjera enn å henta bileta. Det ville vore urettvist overfor alle andre som betaler, og vi har ikkje anna fast inntekt utover medlemspengane, seier Ruud.

Omtykt ordning

Voss Kunstlag har ikkje eige utstillingslokale, og leiger ut innkjøpt kunst til institusjonar og private ¬ bortsett frå Munch-biletet som ligg i bankboks.

— Ordninga er svært populær, og til glede både for kunstlaget og dei som leiger. Blir leiagren lei av eit bilete, kan det bytast. Kunsten blir tilgjengeleg for mange, i staden for å ligga i eit magasin, fortel Laila Rynning Veum.

Dei sju maleria som no er fjerna frå veggane på sjukehuset, har allereie fått nye «heimar». Dei fleste reiste ikkje langt. Dei vart mottekne med opne armar av Voss sjukeheim og Rogne vidaregåande skule, like i nabolaget. Men eitt skal til Bulken, til glede for gardsturistar.

Knapp

Direktør Rolf Abrahamsen ved Voss sjukehus viser til brevet kunstlaget har fått, der leigeavtalen er oppsagt av økonomiske grunnar.

— Vi vurderar heile tida om vi må ha ting, eller strengt tatt kan klara oss utan. Denne utgifta kunne vi klara oss utan, seier Abrahamsen.