Et lovforslag om å innføre lavutslippssoner for tunge kjøretøy har ligget i Samferdselsdepartementets skuff siden oktober 2008.

Lovforslaget åpner for at kommuner kan avgiftsbelegge tunge dieselkjøretøy. Det vil kunne koste opptil 40.000 kroner årlig å kjøre et av de mest forurensende vogntogene inn i en lavutslippssone.

Bergen kommune stilte seg positive til forslaget om lavutslippssoner i høringsrunden.

Rullende miljøbomber

Tall som Transportøkonomisk institutt har utført for Statens vegvesen, viser at de tyngste kjøretøyene bare står for åtte prosent av den totale trafikken, det vil si åtte prosent av det totale antall kjørte kilometer per kjøretøy.

Likevel kommer 70 prosent av NO2-utslippene i trafikken fra de tyngste kjøretøyene. Jo eldre og tyngre kjøretøyet er, jo mer forurenser det.

NO2, nitrogendioksid, er komponenten som har forurenset mest i Bergen denne uken.

Eldre tungtransport er en svært viktig kilde til utslipp av nitrogendioksid.

Seniorrådgiver Roar Gammelsæter, SFT

Innført i 70 byer

— Forskriften om lavutslippssoner for forurensende vogntog ligger på vent hos Samferdselsdepartementet. Den kunne vært fremmet i forbindelse med Nasjonal Transportplan i fjor. Hvorfor den lar vente på seg, må departementet svare for, sier seniorrådgiver Roar Gammelsæter i Statens Forurensningstilsyn til bt.no.

Sjefingeniør Pål Rosland i Vegdirektoratet opplyser at forslaget er ment å oppmuntre lastebileiere til å skifte ut kjøretøy hyppigere.

— En lignende lavutslippssone er innført i 70 byer i Europa, deriblant London, sier Rosland.

— Dyrt å administrere

Politisk rådgiver Kristin Handegard i Samferdselsdepartementet sier at forslaget fortsatt vurderes.

— Forslaget har positive sider, men det er også betydelige administrative kostnader knyttet til å innføre en slik ordning, sier Handegard.

Hun kan ikke si sikkert når lovforslaget kan bli lagt frem for Stortinget.

— Det som er helt klart fra regjeringens side, er at kommunene skal få gode verktøy til å kunne få ned luftforurensningen, sier Handegard.

Bør de tyngste forurenserne på veien avgiftsbelegges? Si din mening!