28. Arbeidet med å utvikle Bergen sentrum og sikre tilgjengeligheten i sentrum vil fortsatt være en viktig politisk utfordring.

Delvis godkjent: Bystyret har vedtatt en tilgjengelighetsmelding, gratisbussen er utvidet, flere parkeringsanlegg er åpnet og deler av vågsbunnen er stengt for trafikk. Men aldri har trafikkaoset vært større i sentrum de siste årene. Noe av årsaken er ustanselige grave – og utbedringsarbeider.

29. Byrådet vil i arbeidet med å legge til rette for denne utbyggingen søke å ta hensyn til både egenart og landskapsstrukturer i den enkelte bydel, og legge til rette for mer konsentrert bebyggelse med nødvendig infrastruktur.

Delvis godkjent: Det store plangrepet er festet gjennom kommuneplanens arealdel. Et eksempel er fortetting langs bybanetraseen og tilrettelegging av kollektivtraseer. Men i Åsane har byrådet mistet helt taket. Se pkt. 28. 30. Byrådet ønsker med sin byutviklingspolitikk å skape grunnlag for et godt kollektivtilbud til og fra sentrum, samt bydelene imellom. Byrådet ønsker å utvikle bydelssentrene med et mangfold av tilbud innen handel, kultur og offentlige tjenester.

Ikke godkjent : Kollektivtilbudet er ikke blitt bedre. Men det jobbes med å gjøre enkelte av bydelssentrene til mer enn forvokste varehus, men her har kommunen en lang vei å gå. Senest i forrige uke åpnet et nytt bilbasert kjøpesenter, langt fra bydelssenteret, og Ikea får bygge nytt varehus mot protestene fra fylkeskommunen og miljøorganisasjoner.

31. Bergen har en lang kystlinje, og byrådet vil sikre allmennheten god tilgang til strandsoner og friluftsområder.

Delvis godkjent: Bergen kommune har så vidt startet en innstramming når det gjelder dispensasjoner for bygging i strandlinjen. Friluftsmeldingens handlingsprogram 2005-2009 har gode intensjoner, det samme har kommuneplanens arealdel, men lite konkret har skjedd. Og kommunene har ikke brukt fem millioner kroner staten har bevilget til å løse inn friluftsområder.

32. Byrådet skal legge til rette for at det er et tilstrekkelig antall parkeringsplasser i sentrale strøk.

Godkjent: Klostergarasjen er bygget ferdig, det samme er private Grieg-park. Tilsvarende antall parkeringsplasser på privat grunn er delvis fjernet. Lagt til rette for flere plasser for boligsoneparkering.

33. Byrådet vil vurdere Kravene til parkeringsplasser, parkeringsnormen, for nybygg.

Godkjent: Ny norm lagt frem av byrådet og vedtatt. Men Høyteknologisenteret er en utbyggerne som den seinere tid har fått lov til å anlegge flere plasser enn det normen tilsier.

34. Fremtidige parkeringsplasser i sentrum skal søkes realisert gjennom underjordiske og eller innendørs parkeringsanlegg slik at gategrunn frigjøres.

Delvis godkjent: Senest i år fremmet byrådet sak for bystyret om fjerning av over 500 parkeringsplasser på gategrunn. Men administrasjonen streket lenge da private ville bygge parkeringshus under Rothaugen. Og Klostergarasjen har levert to ulike forslag til garasjebygge i fjell, som byrådet har stilt seg lunkne til.

35. Når Klostergarasjen er realisert, arbeide for realisering av ett ytterligere underjordisk parkeringsanlegg iht. tidligere vedtak. Gjerne i tilknytning til Skansetunnelen og i samarbeid med private aktører.

Ikke godkjent: Her har byrådet gjort svært lite for å få fart på dette prosjektet som særlig Høyre hadde som viktig valgkampsak for fire år siden. Men det foreligger et samarbeid med Bergen Parkering som foreløpig ikke har resultert i konkrete prosjekter.

36. Tilrettelegge for flere tilgjengelige parkeringsplasser på gatenivå for forflytningshemmede, varetransport, nyttetrafikk og elbiler i tilknytning til ladestasjoner.

Godkjent: I forbindelse med saken om fjerning av ordinære parkeringsplasser i år fik byrådet vedtatt å opprette 100 nye boligsoneplasser, 12 nye plasser for forflytningshemmede, 69 nye vareleveringsplasser, 75 plasser for ekspressparkering og 20 plasser for elbil.

37. Vurdere å øke antall plasser til boligsoneparkering.

Godkjent: Se pkt. 36

38. I tiden frem til Klostergarasjen er ferdig åpnes det for parkering ved bl.a. Torget. Deler av parkeringsplassene ved Rådhuset åpnes for publikum.

Godkjent.

39. Evaluere ordningen med gratisbuss i sentrum, og i den sammenheng vurdere mulighetene for et spleiselag med aktører i næringslivet.

Godkjent: Nok en gang har et forsøk på å få til spleiselag i Bergen sentrum med næringslivet endt med mageplask. Men ordningen med gratisbuss er nå utvidet til Bryggen i samarbeid med Bergen Parkering.

40. Arbeide for å realisere visjonen om en ny ”bydel” på Nygårdstangen.

Godkjent: Har lagt frem plan, skal bygge 50-metersbasseng, har fått et foreløpig gjennomslag for bygging av videregående skole og fått på plass brannstasjonen, men NSB vil ikke flytte godsterminalen, og da kan alle visjoner renne ut i sanden.

41. I samarbeid med NSB arbeide for å flytte godsterminalen, og omregulere området på Nygårdstangen med tanke på å skape en ny ”bydel” med et urbant preg.

Delvis godkjent: Byrådet har nedsatt en arbeidsgruppe, som konkluderte med å flytte terminalen til Arna, men NSB vil ikke.

42. Fremskynde byggingen av Skansetunnelen, stenge Bryggen og skape et sammenhengende område tilpasset fotgjengere fra Torgallmenningen til Bergenhus festning.

Delvis godkjent: Skansetunnelen et viktig veiprosjekt, særlig for Høyre, men prosjektet henger i en tynn tråd. Fortsatt går trafikken over Bryggen, men forholdene for fotgjengerne er blitt mye bedre.

43. Oppdatere Strategisk sentrumsplan i dialog med aktører i nærings— og kulturlivet, velforeninger. m. v.

Ikke godkjent: Planen er ikke oppdatert.

44. Ta i bruk sjøfronten til boligformål, gjerne i kombinasjon med havne og næringsformål.

Godkjent: Aktuelle prosjekter er Damsgårdsundet, Høyteknologisenteret på Møhlenpris, Nyhavn og Nordnes Brygge.

45. Byrådet ønsker å få realisert flere boliger også for unge, særlig i de sentrumsnære områdene hvor folk ønsker å bo. Gjennom en raskere plan- og byggesaksbehandling kan det realiseres mange boliger. Ved å bygge flere boliger der folk ønsker å bo, vil en kunne dempe den kraftige økningen i boligprisene og det voksende presset i det private leiemarked i sentrumsområdene.

Delvis godkjent: Det er bygget små leiligheter i sentrum med lave innskudd, men om dette er gode boligløsninger for ungdom, når avdragsfellen klapper igjen, er et annet spørsmål. Boligbyggingen har økt kraftig, men mer i andre store byer. Uansett har ikke denne vært så høy at den har tatt unna for prispresset.

46. Prioritere oppgradering og byfornyelse i områder som Nøstet, Møhlenpris, Jonsvollskvartalet, nedre deler av Sandviken og Vågsbunnen.

Delvis godkjent: Nøstet og Møhlenpris har så langt ikke sett noe til disse visjonene. Jonsvollskvartalet ser nå ut til å finne sin løsning, og det er gitt penger til opprusting i Nedre Sandviken og i Vågsbunnen.

47. Vurdere muligheten for å videreutvikle kulturaksen Nøstet – Verftet samt området rundt Grieghallen / Smålungeren.

Godkjent: Byrådet har støttet utvidelsen av USF og medvirket til at Teatergarasjen er sikret videre drift på Nøstet.

48. Fremtidige prosjekter må særlig rettes mot å fornye familieboliger i sentrum og sikre mangfoldet i boligtilbudet.

Ikke godkjent: Det aller meste av nye leiligheter i sentrum er for små og for dyre for barnefamilier. Hyblifiseringen har ikke stoppet opp i denne perioden og spredd seg til både Møhlenpris og Nordnes.

49. Byrådet vil vektlegge det estetiske i byplanleggingen og ta vare på byens særpregede bygningsarv, samtidig som det ønsker å gi rom for nyskapende arkitektur.

Delvis godkjent: Arrangert en rekke konferanser og avviklet plankonferanser. Det trekker i positiv retning. Men byrådet støttet Clear Channel-avtalen, en avtale som ville fylt opp deler av sentrum (det historiske sentrum var unntatt) med reklameplakater.

50. Byrådet vil vurdere mulige alternativer for en snarlig realisering av ny brannstasjon.

Godkjent: Brannstasjonen ble åpnet i juni i år. Byrådet måtte bearbeide Fylkesmannen for å få lov til å ta opp de nødvendige lånene til brannstasjonen.

51. Når en ny brannstasjon er realisert må Rådhuskvartalet sikres for bruk til kontor-, nærings- og kulturformål.

Godkjent: Reguleringsplan er under arbeid.

52. Byrådet ønsker å befeste Bergens posisjon som utdanningsby og vil gjøre byen mer attraktiv for unge og studenter.

Godkjent: Utdanningsinstitusjonene sitter i byrådets kontaktutvalg. Det er laget en ambisiøs plan for bygging av 2000 studentboliger de neste fem årene.

53. Byrådet vil avhende tomteareal i sentrale områder på gunstige festevilkår til utbyggere som ønsker å bygge studentboliger.

Ikke godkjent: Dette har ikke skjedd i denne perioden, men på Grønneviksøren lover byrådet det vil bli tildelt sentral tomt.

54. Arbeide for bygging av førstegangsboliger, gjerne med utleiemuligheter.

Delvis godkjent: Noen få prosjektet er realisert, mens andre, blant annet ZBO på Nattland, er stoppet av Fylkesmannen.

55. Styrke samarbeidet mellom kommune, boligbyggelag, private firmaer og andre som ønsker å bidra til byfornyingsarbeidet.

Godkjent: Har etablert Boligforumet der disse aktørene møter byråd for byutvikling. .

56. Arbeide for at brann- og rivningstomter tas i bruk til boligformål, i samsvar med gjeldende regelverk.

Godkjent: Så godt som ingen rivningstomter er tatt i bruk, men Jonsvollskvartalet finner sin løsning, men her skal det ikke bygges boliger.

57. Arbeide for å integrere vern av enkeltbygninger og områder som del av den helhetlige byplanleggingen, og utnytte naturlige synergieffekter når Bergen overtar ansvaret for kulturminnevernet.

Godkjent: Fra alle hold høster byantikvaren ros for innsatsen

58. Sikre allmennheten tilgang til strandsoner og friluftsområder.

Delvis godkjent: Bergen kommune har så vidt startet en innstramming når det gjelder dispensasjoner for bygging i strandlinjen. Friluftsmeldingens handlingsprogram 2005-2009 har gode intensjoner, det samme har kommuneplanens arealdel, men lite konkret har skjedd. Byrådet lover synlige resultater i neste periode.

59. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner arbeide for å tilrettelegge friluftsområder i bydelene for allmennheten.

Delvis godkjent: Er gjennomført for Toppesanden i Åsane.

60. Byrådet vil arbeide for å gjøre byggesaksbehandlingen mer effektiv og forutsigbar, uten at det går på bekostning av kvalitet og grundighet i prosessen.

Delvis godkjent: Byggesak over disk, elektronisk byggesaksbehandling på nett er viktige effektiviseringstiltak. Avdelingen behandler langt flere saker og køene er redusert. Men fortsatt er køen av klagesaker lang, og næringslivet er kritisk til mangel på forutsigbarhet og stadig utskifting av saksbehandlere.

61. Vedta de politiske rammebetingelsene, som fagavdelingene skal legge til grunn for sin virksomhet.

Godkjent.

62. Byrådet ønsker i denne sammenheng å utarbeide prioriteringslister for plan- og byggesaksavdelingen.

Godkjent: Eksempel: Behandling av søknader om barnehager.

63. Tilrettelegge for direkte utlegging av enklere reguleringssaker (”Oslo-modellen”), og modellen utvikles slik at private plansaker legges til grunn for vedtakene.

Ikke godkjent: Har ikke innført denne modellen.

64. Øke bruken av ekstern / privat utredningskapasitet der dette er hensiktsmessig.

Godkjent: Byrådet har lagt til ekstra budsjettkroner i flere omganger til kjøp av eksterne konsulenttjenester.

65. Ikke stille ekstra krav til byggesøknader og reguleringssaker utover de lovpålagte krav.

Ikke godkjent: Selv om dette byrådet er utbyggervennlig, hender det ikke så rent sjelden at det kommer ekstra krav.

66. Foreslå endringer i tråd med anbefalinger gitt i evalueringsrapport om planavdelingen.

Godkjent: Evalueringsrapporten er fulgt opp.

67. Innføre en mer åpen saksbehandling hvor en prøver å løse konflikter med ansvarlig søker i saksbehandlingsfasen, og dermed redusere antallet fremtidige klagesaker.

Delvis godkjent: Byrådet gjør gode forsøk på å få til dialog på lavest mulige nivå, men fortsatt klages det i rikt monn. Antall klagesaker har økt, ikke gått ned.

89. Bossmengden i Bergen må reduseres.

Ikke godkjent: Her er byrådet svært langt unna målet. Bossmengden øker og bystyret med blant andre Høyre, KrF, Ap og Frp vedtok i januar å åpne for at forbrenningskapasiteten i Rådalen skulle økes fra 120.000 til 240.000 tonn. Bystyret vedtok og at plast kan brennes i stedet for å sorteres, for øvrig mot byrådets anbefaling.

90. Byrådet vil ta initiativ til å opprette flere returpunkter og gjenbruks- og miljøstasjoner for kildesortering av papir, glass og metall.

Delvis godkjent: Tre og et halvt år etter at byrådspartiene vedtok denne formuleringen opprette BiR seks nye returpunkter i sentrum. Ansvaret må BiR dele med kommunen som ikke har vært raske nok med å finne steder å plassere returpunktene. Det har med andre ord tatt sin tid.

91. Byrådet vil i tillegg vurdere å igangsette ytterligere tiltak for kildesortering av plast.

Delvis godkjent: Her har BiR bebudet et prøveprosjekt. Ved et par av de nye returpunktene er det også mulig å sortere plast. Men Bergen er fortsatt på en desidert bunnplass blant byene i landet når det gjelder å kildesortere plast.

92. Byrådet vil se på tiltak for å redusere forsøpling og bossansamling i både bolig- og næringsområder i sentrum.

Godkjent: Bystyret har vedtatt bøtelegging av huseiere og næringsdrivende som ikke rydder opp i eget boss. Kommunen har etter en omfattende serie artikler i BT om bossproblemene i sentrum og over tre år etter at den politiske plattformen ble laget doblet aktiviteten med å rydde unna boss, vaske busskur og tømme bosskorger. Det er også utplassert 120 nye busskorger i sentrum.

93. Byrådet går inn for å sikre gode aktive landbruksareal i Bergen til landbruksformål for å sikre langsiktighet for næringen.

Godkjent: Byrådet la i vår frem en egen landbruksplan. Kommuneplanens arealdel tar også med seg hensynet til landbruket, men næringen er i kraftig tilbakegang i Bergen.