Det mener prosjektgruppen fra Hordaland Vegkontor som har hatt i oppdrag å sortere realistiske og urealistiske planalternativer for hvordan en fremtidig veitunnel under Ulrikken skal gå. Gruppen har laget en melding om konsekvensutredning for Arnatunnelen som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Gruppen har i utgangspunktet drøftet en rekke alternativer, men lander på noen hovedalternativer som den mener det er aktuelt å vurdere videre.

Fra Arnasiden er gruppen enig om at to alternativer skal være med i det videre løpet. Dagens E 16 kan fortsette rett frem gjennom fjellet fra dagens hovedkryss i Indre Arna. Det andre alternativet forutsetter at nyveien går inn i fjellet lenger sør mot Espeland. Det omstridte alternativet med inngrep i jordbruksområdet rundt Borge, har veikontoret vurdert som helt uaktuelt.

Hvor veien skal komme ut igjen på Bergenssiden og kobles inn på dagens hovedveisystem, er litt mer komplisert.

To byalternativ

Det omstridte alternativet med et tunnelinnslag gjennom Fløenområdet er skrinlagt en gang for alle. Gruppen har imidlertid landet på to alternativer som den ønsker utredet videre.

Ett alternativ er å koble Arnatunnelen til Nordre innfartsåre i inngangen til Fløyfjellstunnelen. Det betyr at det må bygges en trafikkmaskin delvis inne i fjellet. Dessuten ut må det bygges to nye filer frem til storkrysset på Nygårdstangen.

Planleggerne understreker at dette alternativet er sentralt i forhold til sentrale reisemål i Bergen. Foruten at tunnelen blir direkte knyttet til nordre innfartsåre, blir det også forholdsvis lett å knytte den videre både til søndre og vestre innfartsåre. Problemet er imidlertid presset på trafikken over Nygårdstangen og Danmarks plass. Derfor ønsker gruppen også å få nøyere vurdert en tilkobling på Kronstad. Det er en forutsetning at nyveien følger deler av den gamle jernbanetraseen og at det bygges et nytt kryss i Fjøsangerveien i nærheten av Solheim gravplass.

Kryss i Fjøsangerveien

Dette alternativet forutsetter at en del boliger ved Solheimsvannet må skjermes. Dessuten må forholdet til alternativ trasé for bybanen avklares.

Sjefingeniør Magnus Natås opplyser til Bergens Tidende at det kan være mulig å få Arnatunnelen inn på Nasjonal transportplan allerede i 2005. Forutsetningen er at politikerne klarer å lose planene gjennom de nødvendige politiske organer før den tid. Tunnelen er ikke en del av Bergensprogrammet. Skal prosjektet realiseres, må nok politikerne satse på delvis privatfinansiering eller bompengefinansiering. I fremdriftsskissen som er lagt ved planen, har plangruppen antydet at veiarbeidene kan komme i gang i 2007. Bilene skal da kunne rulle gjennom fjellet i 2009.