— Det vil nok bli godt synleg, seier fylkeskonservatorEva Moberg i Sogn og Fjordane.

Tekniske ekspertar frå Universitetsmuseet i Bergen var iEivindvik like før 17. mai og såg på den øydelagde krossen. Det er etter dennesynfaringa dei konkluderte med at det ikkje er mogleg å feste dei to delane tilkvarandre med boltar inne i steinen, slik håpet var.

— Krossen er for tynn til det. Fagfolka som var ogsåg på krossen, skal no arbeide ut ulike alternativ. Felles for dei alle er detblir bygt ei form for korsett rundt brotplassen som skal halde delane saman, fortelMoberg.

Det var under felling av eit tre på kyrkjegarden i sluttenav april at uhellet skjedde. Treet skulle takast ned fordi det var gammalt ogrote, og utgjorde ein fare for kulturminnet. Paradoksalt nok losna ei greinunder fellinga, og datt ned på eine armen på krossen. Armen heldt, men sjølvekrossen knakk i to delar like under vengjene.

Steinkrossen ved Eivindvik kyrkje blei ifølgje segna reistav Olav den heilage i 1023, og har difor blitt kalla Olavskrossen. Den 2,85meter høge krossen er hoggen i kvernsteinsbrota ved Åfjorden i Hyllestad og hartypiske keltiske trekk.

Riksantikvaren har karakterisert øydelegginga som eit storttap for den norske kulturarven. Slike frittståande steinkrossar er sjeldne hertil lands. I Eivindvik har dei derimot to. Eit par hundre meter frå krossen vedkyrkjegarden står ein anglikansk kross. Ifølgje segna skal det også ha vore eintredje steinkross i området. Mange meiner opphavlege Gulatinget stod på slettamellom krossane.

— Målet er framleis at krossen skal setjast oppatt der han stod, seier fylkeskonservator Moberg.

— Kan krossen reparerast på staden, eller må dennedste delen takast opp?

— Det er også noko dei tekniske ekspertanevurderer.