Torsdag er det omkamp om lokalpolitikarane sin gunst. Kommunestyret er invitert til å vedta ein reiselivsplan med denne setninga: «Eit profesjonelt apparat må ivareta vertskapsrolla».

Rådmannen ser dette som ein kritikk av det kommunale turistkontoret. Han vil ikkje at dei folkevalde skal stempla sine tilsette som uprofesjonelle, og vil halda fram med turistkontor i kommunal regi. Kontoret har godt omdøme.

Turistsjef Irill Schau Johansen er formannskapsmedlem frå Høgre, men ugild i denne saka.

Sugerør

– Det handlar slett ikkje om kritikk. Vi vil unngå at kommunal drift av turistkontoret blir sementert for evig og alltid, og har nytta formuleringa frå handboka frå Autorisasjonsstyret for informasjonskontor, seier dagleg leiar Anne Grethe Bakke i Destinasjon Voss.

Leiaren i destinasjonsselskapet har leia arbeidet med kommunedelplanen for reiseliv.

– Vil ditt selskap ta over?

– Vi går inn for samhandling, og for at kommunen blir med på finansiering av fellestiltak. Om den som står bak informasjonsskranken er tilsett i kommunen eller hjå oss, har lite å seia, meiner Bakke.

Til kulturhuset

Ho vedgår at Destinasjon Voss gjerne vil inn i det nye kulturhuset som er under oppføring ved Vangsvatnet. Der er det sett av plass til det kommunale turistkontoret, som i dag har det trongt i vestibylen på Tinghuset. Destinasjon Voss har kontor på Tvildemoen.

– I oppbyggings— og strategifasen har det vore greitt med kontor på Tvildemoen, men for framtida er lokale i sentrum viktig. I kulturhuset kan vi samlokaliserast med turistkontoret, seier Bakke.

Voss kommune har opp gjennom åra samarbeidd med reiselivslag og destinasjonsselskap om turistinformasjon. Til no har det enda med kollaps når eksterne pengar er brukt opp og lokale aktørar strider om kontingentsatsar og satsingsområde. Dermed må kommunen ta over att, med ei oppryddingsrekning på kjøpet. Rådmannen vil nok sikra seg som best han kan mot nye redningsaksjonar. Han tilrår formuleringa: «Voss kommune ivaretek vertskapsrolla gjennom drifta av Turistkontoret».

Blanding

Destinasjon Voss skil seg på mange vis frå dei tidlegare. Det er lagt stor vekt på at ein solid investor som Stein Erik Hagen er med på laget.

– Er det slik at eksisterande hotell betalar kontingent til eit selskap som kanskje reiser eit konkurrerande hotell?

– Nei, det blir ei samanblanding av aksjeselskapet Destinasjon Voss og kontingentfinansierte Voss Reiselivsråd, som rett nok er initiert av oss, seier Anne Grethe Bakke.

– For å kikka aksjeselskapet i korta?

– Det også. Men rådet kan ta opp reiselivsrelaterte saker på brei front.

– Og Destinasjon Voss?

– Vi skal driva med promotering, som destinasjonsselskap flest, i vårt tilfelle for Voss som reisemål. Slikt er det ikkje pengar å tena på. Men vi skal også driva prosjektutvikling. Prosjekt som vert sett i gang, kan gje utbytte til dei aksjonærane våre som investera i dei ulike prosjekta.

– Til dømes hotell?

– Ja, dersom det viser seg at hotellkapasiteten blir for liten, kan det verta aktuelt, til glede for Voss som reisemål, også eksisterande hotell.

– Er det vanleg med slike kombinerte destinasjonsselskap rundt om i landet?

– Det er ingen standard definisjon her. Graden av arbeid med produkt- og prosjektutvikling varerer, seier Bakke.

Optimisme

Reiselivsplanen har eit perspektiv på åtte år, mot fire i kommunale planar flest. I visjonen fram mot 2017 skal Voss vera ei bygd for sterke opplevingar. Målet er 3–4 gonger vekst på volum, og fem gonger på omsetnad. 456.000 gjestedøger i 2007 skal bli til 1,5 millionar i 2017, og omsetnaden i reiselivsnæringa skal auka frå 398 millionar til to milliardar årleg.

For å få dette til må overnattingskapasiteten aukast kraftig. I dag finst det 3.100 kommersielle senger i kommunen, 1.070 av dei på hotell.

Fylkesmannen i Hordaland tvilar på om berekraftig utvikling kan vera eit berande element med så høge vekstmål.