Beskrivelse: Det er en bratt skrent i vestenden av planlagt utbyggingsområde ved Kroken. Skrenten strekker seg fra Osveien 50 til Osveien 40, øst for E39. De bratteste partiene er fjellskrenter, men det er ikke observert steinsprangblokker under.

Konklusjon: Berggrunnens beskaffenhet i området generelt tilsier at skrenten vurderes nærmere ved etablering av ny bebyggelse.