Martin Mindestrømmen er leder i Jussgruppen Wayback Bergen. Han møter BT med nestleder Martin Jakobsen og rettspolitisk talsperson Maria Hessen Jacobsen. Fredag arrangerer de debattmøte om norsk justispolitikk på Dragefjellet. Der stiller jurister, politikere og tidligere innsatte.

— Vi har lært mye av å besøke straffedømte i fengslene og bistå dem. Vi ser at vi utgjør en forskjell, og det er inspirerende når vi opplever at innsatte når frem fordi vi for eksempel hjelper dem med å skrive et brev, sier de tre studentene.

Debatt fredag

Fredag sitter statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen og forsvarerne Arild Dyngeland og Jostein Alvheim i panelet under debatten på Dragefjellet. Løslatelseskoordinator Asle Tonstad fra Hordaland friomsorgskontor stiller også, i tillegg til tidligere straffedømte og stortingspolitikere og bystyrepolitikere i Bergen. Straffenivå, soningsforhold og ettervern er noen av temaene som tas opp.

— Vi forventer mellom 200 og 300 deltakere, sier Martin J akobsen.

- Hva synes dere om straffenivået i Norge?

— Vi ser at mange tar til orde for strengere straffer. Før det skjer, bør dette diskuteres grundig og begrunnes godt. Hvorfor er vi på vei mot et strengere straffenivå når vi har et system som fungerer svært godt sammenlignet med de fleste andre land, spør Maria Hessen Jacobsen.

— Strengere straffer bør også følges av mer utstrakt bruk av alternative straffereaksjoner, og et bedre ettervern, legger hun til.

Godt mottatt i fengselet

De tre studentene liker strafferett og mener det er sannsynlig at de vil arbeide med dette i fremtiden. I 2012 gjennomførte de og andre jusstudenter i Wayback Bergen 276 besøk i bergensfengslene. De er tydelig på at arbeidet gjør dem til bedre og mer engasjerte studenter.

- Hvordan blir dere, som er studenter, mottatt av de innsatte i fengselet?

— Det går fint. De innsatte er mennesker som oss. De har brutt samfunnskontrakten og har mistet sin frihet som følge av det, men de har krav på at de øvrige rettighetene ivaretas og respekteres. De skal for eksempel ikke bli dårligere behandlet av offentlige etater fordi de soner en dom. Da får de dobbel straff, sier Martin Mindestrømmen.

— De aller fleste er kjekke mennesker som har gjort noen feile valg. Jeg har måttet endre mitt eget syn på straffedømte etter å ha besøkt flere i fengsel, fortsetter Martin Jakobsen.

- Ulike behandling

- Men hva gjør dere for dem?

— Mye, vi hjelper for eksempel med å opprette kontakt med rette saksbehandler på Nav eller skrive en søknad om rente- og avdragsfrihet på et lån, slik at ikke det vokser ukontrollert under soning, svarer Maria Hessen Jacobsen.

Hun er kritisk til hvordan innsatte behandles av samfunnet og mener det gjøres forskjell på dem som følge av tilfeldigheter.

— Vi har flere eksempler på at det er tilfeldig hvilke ytelser innsatte mottar. Noen kan for eksempel få dekket husleie og har dermed et hjem og returnere til når de kommer ut. Andre får det ikke. Det kan avhenge av hvilken saksbehandler man har eller hvilket Nav-kontor som behandler søknaden. Slik skal det ikke være.

- Ettervernet bør styrkes

De tre stiller spørsmål ved hvordan ettervernet for innsatte fungerer. Når straffen er sonet, og friheten venter, er det en rekke problemer som gjør det vanskelig for den enkelte.

— Ingen ønsker at folk som kommer ut fra fengsel skal begå ny kriminalitet. En celle i fengselet koster rundt 2000 kroner dagen. Det er også store menneskelige kostander forbundet med kriminalitet, og det er i alles interesse at straffedømte ikke fortsetter en kriminell karriere. Forholdene må legges til rette slik at løslatte har en sjanse til å klare seg. Jobbtrening, utdanning under soning og tettere kontakt med Nav er noe som bør styrkes, mener Mindestrømmen.

— Ettervernet er rett og slett for dårlig, og vi ser at det i stor grad drives på frivillig basis. Kirkens Bymisjon, Trappen motiveringssenter og Kalfarhuset er grupper som gjør en fantastisk innsats med å hjelpe innsatte tilbake til samfunnet. Mye av dette arbeidet gjøres gratis av idealister, legger han til.

- Mange klarer seg

Jussgruppen Wayback har fast ukentlig saksmøte for løslatte i lokalene til Batteriet i Kirkens Bymisjon i Kong Oscars gate. Her treffer studentene innsatte som har behov for hjelp etter at straff er sonet.

— Gjennom disse møtene blir vi kjent med innsatte og ser at mange klarer seg, sier Maria Hessen Jacobsen.

Disse stiller

De tre håper folk stiller på møtet på Dragefjellet fredag klokken 17.30. Disse politikerne stiller:

  • Torstein Dahle, Rødt.
  • Sara Bell, Sosialistisk Venstreparti.
  • Hilde Magnusson, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet.
  • Kjersti Toppe, stortingsrepresentant Senterpartiet.
  • Åsta Årøen, Venstre.
  • Emil André Erstad, KrF.
  • Peter Christian Frølich, Høyre.
  • Gjermund Hagesæter, stortingsrepresentant Fremskrittspartiet.

Hva mener du om straffenivået i Norge? Si din mening i feltet under!