• Jeg er enig i veldig mye av det som kommer frem i planen. Men vi har hatt en uheldig hånd med presentasjonen av den, sier ordfører i Sund, Albrigt Sangolt.

Han fikk kommunedelplanen på bordet fra forvaltningsstyret i god tid før jul, og mente saken var så omfattende at den ikke kunne legges frem for kommunestyret umiddelbart.— Jeg bad rådmannen forberede saken på nytt. Men det kunne også å ha vært aktuelt å sende den tilbake til forvaltningsstyret fordi så mange av kommunens innbyggere var helt ukjente med planens innhold. Det burde vært en bedre orientering til kommunens innbyggere før saken kom til politisk behandling. Ordføreren mener forvaltningsstyret bør lære av denne saken. Han er kritisk til at mange innbyggere ikke har fått kartmateriell på forespørsel, og han har bidratt til at høringsfristen er blitt to måneder.- Hensynet til innbyggerne burde vært sterkere i planutkastet, fordi det er en så viktig sak.Ordføreren deler det politiske flertallet i Sund sin frustrasjon over det han kaller styringskåtheten hos fylkesmannen.- Vi trenger en plan der vi bestemmer oss for hvilke områder i strandsonen som i fremtiden skal kunne bebygges og hvilke som skal vernes. Men vi må sørge for at alle grendelag dette gjelder får den informasjonen de har krav på før kommunestyret vedtar planen.