Årets rapport frå sjøfuglteljingane langs kysten av Sogn og Fjordane fortel om fleire artar som slåst for å overleve. Men for måsefuglane kan tilstanden sjå ut til å vere noko betre enn for eit par år sidan.

Dei sju siste åra har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane talt sjøfugl i dei 57 sjøfuglreservata i Sogn og Fjordane. Kvar førsommar har ornitolog Tore Larsen og naturoppsynet tråla kystområda frå Gulen til Stad. Og frå før ligg det data frå omfattande teljingar både på 1970-talet, i 1985 og 1995.

Vekke frå kjerneområde

Dei grundige undersøkingane gjer at Sogn og Fjordane sit på eit unikt materiale for å følgje utviklinga i sjøfuglbestandane, og dermed også helsetilstanden i havområda nær oss.

For første gong blei det i sommar ikkje observert hekkande havhest i Sogn og Fjordane. Den måseliknande stormfuglen har slite tungt i fleire år. I 1995 var det 51 hekkande par i fylket. I år altså null.

Også toppskarv og ærfugl flyg i kraftig motvind. Då Bergens Tidende tidleg i sommar var med på sjøfuglteljing til Ytterøyane vest om Florø, fann vi ikkje eit einaste hekkande par. No viser det seg at skarven også har forsvunne frå andre store lokalitetar. Også Ryggsteinen i Askvoll, som for inntil fem år sidan var eit av kjerneområda for arten, var i år heilt tom.

95 prosent ned

Ærfuglen lagar lite ungar for tida, og hekkebestanden er svært liten. I sjøfuglrapporten kjem det fram at talet på hekkande par i sommar truleg var rundt 90. I ei teljing frå år 2000 blei talet på hekkande ærfuglpar i Sogn og Fjordane kalkulert til rundt 10.000.

— Dersom dette overslaget var korrekt, er hekkebestanden redusert med minst 95 prosent på ti år, understrekar ornitolog Tore Larsen.

Også grågåsa har gått tilbake siste åra. I sommar blei det observert fleire individ over eit større område. Det bekymringsverdige er at det blei sett svært få par med ungar. Total hekkebestand i sjøfuglreservata var i år truleg rundt 55 par.

Tjuvjoen tilbake

Men ikkje alt er svart. Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har tidlegare gått ut med at rovfuglarten må reknast som forsvunnen frå hekkeplassane i fylket.

— I år dukka det overraskande nok opp tre par på moglege hekkeplassar, så arten finn seg ikkje utan vidare i å vere utdøydde. Men det er langt fram til tilhøva på 80-talet med ti gonger så mange individ. Vi kan knapt seie vi har ein hekkebestand, heiter det i rapporten.

Også for stormåseartane kan det sjå ut til å gå i rett retning. Talet på hekkande gråmåsar har gått opp med 60 prosent sidan i fjor, svartbak med 50 prosent og sildemåse med 25 prosent. Samanlikna med bestandane i 1995, er reduksjonen formidabel.

— Men sjølv om hekkebestandane av mange artar var høgare i år enn dei har vore dei siste par åra, har vi dessverre ikkje grunnlag for å seie at det kom fleire ungar enn vanleg på vengjene, går det fram av rapporten.