— Praksisen med at psykologer som har oppdrag for barnevernet også opptrer som «nøytrale» fagkyndige meddommere i domstol og fylkesnemnd er veldig utbredt. Barnevernets økonomiske betydning for en del av dem er såpass stor at det er rimelig å spørre om deres stemmegivning påvirkes, sier advokat Sverre Kvilhaug, som ofte representerer foreldre mot barnevernet i rettsapparatet.

- Avgjørende bindinger

Kvilhaug viser blant annet til en vestlandspsykolog som selv oppga å ha hatt 51 saker som sakkyndig for barnevernet og 59 oppdrag for fylkesnemnder og domstoler.

— Psykologene kobles ofte inn i saker i gråsonen der det ikke er opplagt at barnevernet skal ta fra foreldrene omsorgen for barna. Hvis det sitter en psykolog i fylkesnemnda eller domstolen, som samtidig har mange oppdrag for barnevernet, kan bindingen bli avgjørende for utfallet.

Kvilhaug mener de bør velge; enten barnevernet eller fylkesnemnd og retten.

— Jeg tror psykologer uten bindinger til barnevernet vil være et korrektiv i domstol og fylkesnemnd. Nå er de på samme banehalvdel alle sammen, sier han.

Kirsten Sandberg, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, er enig i at sakkyndige psykologer fort kan ende opp i et minefelt av dobbeltroller.

— Siden det legges så stor vekt på sakkyndiges vurderinger i slike saker, så bør det stilles strenge krav til deres uavhengighet. Dobbeltroller er uheldig.

- Svekker tilliten

Sandberg slår fast at psykologer med mange oppdrag for barnevernet ikke bør være medlem av fylkesnemnda eller sitte som fagkyndig meddommer i domstolen.

— De tar direkte del i beslutninger om omsorgsovertakelse der barnevernet er part. Da skal de være uavhengige og kan ikke ha betydelige økonomiske bindinger til barnevernet, sier hun.

Sandberg mener sporadiske oppdrag for barnevernet ikke bør ekskludere noen fra fylkesnemnd eller domstol, men hun er klar på at en psykolog som tjener flere hundre tusen kroner har passert grensen.

— Så omfattende oppdragsmengde kan klart gi uheldige bindinger til barnevernet og svekke tilliten til psykologens upartiskhet. Det kan det ikke være noen tvil om, sier hun.

- Føre til svekket kvalitet

Også et offentlig utvalg (NOU 2006:9) som utredet kvaliteten på sakkyndiges rapporter er bekymret: «For tette bånd ... vil kunne føre til manglende kritisk blikk på barnevernstjenestens arbeid og dermed føre til svekket kvalitet på de sakkyndige utredningene.»

Dette er spesielt viktig siden «... utredningen ofte vil bli avgjørende for barnevernets beslutning om det skal fremmes tvangssak eller ikke.»

— Jeg tror det er få som bevisst legger seg på barnevernets side for sikre flere oppdrag, men det kan være snakk om ubevisste nyanseforskjeller i vurderingene i enkeltsaker. Det er også en fare for at de etter hvert identifiserer seg for mye med barnevernet. Etter habilitetsreglene er det ikke nødvendig å påvise at de faktisk er påvirket. Det er nok å påvise at det er fare for at de lar seg påvirke av slike bindinger, fordi det svekker tilliten til deres upartiskhet, sier Sandberg.

Les mer om saken i BTs papirutgave 20. september 2006