Revisor Trygve Nedland har gransket strømmen av flere hundre tusen kroner i «ekstralønn», diettgodtgjørelse og privatuttak fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF) til kirkevergen.

Rapporten antyder, uten å si det direkte, at en av årsakene ligger hos styret: Dårlige rutiner rundt pengebruk og slapp kontroll fra styret.

«Etter min mening har ikke fellesrådet, eller dets arbeidsutvalg, i denne perioden hatt en egen oppfatning om at det var etablert betryggende rutiner», skriver han.

Mange utenlandsturer

BT skrev i går at Bergen kirkelige fellesråd (BKF) krever at Wik betaler tilbake flere hundre tusen kroner. BKF mener han fikk utbetalt store beløp i uberettiget ekstralønn fra 2000 til 2008. I tillegg mener de at han tok ut diettgodtgjørelse han ikke hadde krav på samt gjorde private innkjøp for BKFs regning.

Grunnlaget for kravene er blant annet rapporten Nedland har utarbeidet på oppdrag for BKF. Der påpekes det blant annet at Wik hadde en omfattende reisevirksomhet. Kurs, seminarer og studieturer har i alle hovedsak blitt dekket av BKF.

Nedland skriver at styret har et «overordnet ansvar for å påse at kirkevergen iverksetter betryggende rutiner og kontrollordninger. (...) Rådet har et ansvar for at det først i 2005 ble vedtatt økonomireglement, som er pliktig etter økonomiforskriften.»

**Les også:

Krevde 380 timer overtid**

– Bergem var orientert

Det er kommunerevisjonen i Bergen som har kontrollert regnskapene til BKF. I flere av rapportene har de kritisert rutinene rundt reiseutgifter. De påpekte blant annet svikt i forhold til skatteregler.

Ifølge tidligere leder for Fellesrådet, Trygve Bergem, var ikke styret kjent med hele innholdet i disse revisjonsberetningene. De fikk bare en orientering som inneholdt et konsentrat. Dette til tross for at beretningene var stilet til styret.

Samme Bergem sier ifølge rapporten at det de fikk høre «... forhold som kunne betegnes som klanderverdige, eller at det var avdekket forhold som fellesrådet burde se nærmere på.»

Dette står tilsynelatende i sterk motstrid til det Gunnar Wik sier gjennom sin advokat Nina G. Sandnes.

– Han sier at samtlige revisjonsberetninger ble fremlagt for styret i sin helhet. Men det var også bemerkninger av mer administrativ karakter som ble sendt administrasjonen. De har Bergem vært orientert om, sier Sandnes.

– Alltid fått det han ba om

– Det virker som det er motstrid mellom Bergem og Wiks syn?

– Enten sakker de forbi hverandre, eller så har de ulik oppfatning av fakta, sier hun.

– Det er viktig å få frem at samarbeidet mellom Wik og Bergem har vært tett og godt, og at Bergem alltid har fått det han har bedt om, sier hun.

Sandnes vil også ha frem at Wik ikke forsøkte å skjule noe.

– Alt ble gjort i full åpenhet. At praksisen har vært uheldig, kan ikke Wik stå til ansvar for. Det må styret gjøre, sier Sandnes, som er svært kritisk til måten styret har ført kontroll med virksomheten på. Hun peker også på at styret nå har lagt om rutinene.

BT fikk ikke tak i Bergem i går. Heller ikke ved tidligere omtaler har BT fått Bergems syn på saken.

STYRETS ANSVAR: Advokat Nina G. Sandnes mener det er styrets skyld at Bergen kirkelige fellesråd hadde dårlige rutiner for godkjenning og utbetaling av lønn og diettgodtgjørelse. – Gunnar Wik gjorde alt i full åpenhet. At praksisen har vært uheldig, kan ikke Wik stå til ansvar for. Det må styret gjøre.
Martin Guttormsen
Bergen kirkelige fellesråd (BKF) krever at Wik betaler tilbake flere hundre tusen kroner.
Tor H�