Til sammen har 25 politifolk gitt beskjed om at de ble eksponert for røyk da de jobbet på brannstedet.

Verneutstyret som var tilgjengelig, ble ikke brukt. I går skrev BT at vernemaskene trolig ikke hadde hjulpet uansett. Filtre til maskene var utgått på dato, og noen masker manglet til og med filter.

«Ikke alvorlig nok»

— Ikke alle de 25 melder om skader, men samtlige har vært til sjekk hos offentlig lege eller hos bedriftshelsetjenesten. Alle har også fylt ut skjema for yrkesskade, sier HMS-rådgiver Øyvind Lernes i Hordaland politidistrikt.

Ni av de 25 røykeksponerte politifolkene ble sykmeldt, de fleste i tre dager. Én tjenestemann skal ha fått beskjed fra legen om klare symptomer på CO-forgiftning, andre symptomer var hosteplager, tett bryst, rennende øyne, hodepine og kvalme.

Samme kveld som det brant, fredag 12. september, gjorde Lernes en vurdering av skadenes alvorlighet. Han konkluderte med at skadene ikke var så alvorlige at Arbeidstilsynet skulle ha beskjed.

— Vi kan ha feiltolket reglene for meldingsplikt, men jeg mener vi fulgte Arbeidstilsynets egne kriterier, sier Lernes.

Etter fem dager tok Arbeidstilsynet selv kontakt pr. e-post og etterlyste en redegjørelse.

— Når det skjer en arbeidsulykke med alvorlig personskade, skal vi underrettes umiddelbart, sier Kåre Askvik, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Vestlandet.

Det var Askvik som sendte «purremailen» til politiet.

Les:

Har fått nok av politiyrket

Vil ikke fordele skyld

Nå må HMS-rådgiver Øyvind Lernes gi full rapport til Arbeidstilsynet.

— Tilsynet vil også vite hva vi gjør for å hindre at noe lignende kan skje igjen, og hvordan vi vil følge opp de 25 politifolkene, sier Lernes.

— Har det etter ditt syn skjedd noen rutinesvikt?

— Det er vanskelig å si. Når man ser skadeomfanget i etterkant, kan man jo si at verneutstyr ideelt sett skulle vært brukt. Men å fordele skyld eller påpeke feil, det er for tidlig. Mannskapene har en selvstendig plikt til å vurdere helsefare, samtidig som innsatslederen på stedet skal gjøre sine vurderinger.