Bare et fåtalls meter fra naboen reiser rekkehuset i Lilletveitveien seg tre etasjer høyt. Husrekken stjeler alt av utsikt og tar mye av solen. Ikke rart de protesterte da de fikk seg forelagt planene.

Men det hjalp ikke. Nå er de fleste av de 33 boligene i området innflyttingsklare, bare en av rekkehusrekkene venter på politikernes dom.

Saksøker kommunen

Byrådet mener rekkehuset er bygget for høyt. Det kan ende med riving. I så fall vil utbygger Nexi Bygg saksøke kommunen bekrefter daglig leder Kathrine Quam. Hun er ikke villig til å betale for feil fagetaten har gjort.

— Vi har ikke gjort noe annet enn det fagetaten har sagt hele tiden, og nå er det vi som sitter med skjegget i postkassen, sier Quam.

Det meste synes å ha gått galt for både utbygger Nexi Bygg og Etat for byggesak og private planer i denne utbyggingen.

  • 26. mai i fjor fikk utbygger godkjent sin rammeplan for området av kommunen.
  • 8. juli samme år klaget naboen på vedtaket og viste til at rammetillatelsen var gitt i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen både for antall etasjer og byggehøyde.
  • Klagen ble gitt oppsettende virkning av kommunen. For å komme i gang med utbyggingen, søkte utbygger om dispensasjon fra reguleringsplanen og fikk medhold av kommunen 13. oktober i fjor.

Fikk medhold

  • 4. november samme år klaget naboen dispensasjonen inn for fylkesmannen. Klager fikk medhold og klagen gitt oppsettende virkning. I tillegg påviste fylkesmannen at kommunens vedtak bygget på feil faktum når det gjaldt tomteutnyttelsen. Den var mye høyere enn det reguleringsplanen bestemmer. Kommunens vedtak var med andre ord ugyldig.
  • Utbygger gir seg ikke og søker 3. mars i år om en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for hele feltet både for etasjeantall, bolighøyde og tomteutnytting for hele feltet og får på ny søknaden godkjent av kommunen.

Ny runde

På ny må naboen klage, og det er denne klagen byrådet nå har tatt delvis til følge.

Og byrådet er ikke nådig mot sin egen fagetat. Klager er særlig opptatt av en husrekke som ligger tett opp til nabogrensen og er så høy at den stjeler sol og all utsikt. Byrådet skriver:

«Byrådet mener at fagetaten (..) ikke i tilstrekkelig grad har vurdert den negative innvirkning som husrekken vil ha...»

Byrådet påpeker at etaten har bommet med fire meter når det gjelder boligrekkens avstand til tomtegrensen.

Byrådet legger også stor vekt på at innsynet fra de nye rekkehusene og skriver om tap av utsikt at det «..synes å være mer markert enn det som fremgår av fagetatens vurdering».

Og kritikken stopper ikke her. Den detaljerte planen for utbygging ble ikke nabovarslet etter lovens regler. Det legger ikke fagetaten vekt på, men byrådet skriver «at denne feilen kan ha hatt innvirkning på fagetatens vurdering av naboulemper» i to av etatens vedtak.

Til slutt konkluderer byrådet med at utnyttelsesgraden på tomten er for stor. Det mener byrådet må få følger for husrekken nærmest klager.

— Vi ønsker primært at hele husrekken rives. Men vi kan også godta at to av etasjene fjernes, sier Cathrine Lillejord, advokat for klager. Komiteen har sitt møte i morgen.

STJELER UTSIKT: De tre etasjers høye rekkehuset stjeler utsikt og sol fra naboen. Han har klaget og får nå medhold fra byrådet.
Knut Egil Wang