I tillegg tilå evaluere gjennomføringen, må politiet også evaluere den planlagte transporten av dendrapssiktede, melder NRK.

–Rapporten skal ta med mulige lærings— og forbedringspunkt, seier Justis- ogberedskapsminister Anders Anundsen (Frp)

Politidirektoratetskal nå utnevne en arbeidsgruppe som skal gå gjennom hendelsen steg forsteg.

–Rapporten skal omfatte både politidistriktet sin håndtering av selve hendelsen, og politiet si håndtering av den planlagte uttransporteringen, seierjustisministeren.

Politiethar fått kritikk for lang responstid med, og om veivalget til politipatruljensom var på vakt. Første patrulje kom fram til stedet først entime og elleve minutt etter at alarmen gjekk.

Justisministerenseier han vil vente på Politidirektoratet sin rapport før det blir avgjortkonkrete tiltak.

–Dette for sikre et godt faktagrunnlag, slik at tiltakene blir så effektive sommulig.