Politikerne i kultur— og ressursutvalget behandlet tirsdag søknaden fra BKK om å få lage en kraftlinje mellom Mongstad og Modalen.

Tidligere har BKK søkt konsesjon om kraftlinje fra Kollsnes til Mongstad. Nå vil altså kraftselskapet forlenge infrastrukturen til Mongstad. Den aktuelle linjen skal bli på 300 kV og blir mellom 63 og 73 kilometer lang.

— Dette prosjektet er i en tidlig fase, og det er positivt at mange har engasjert seg. Nå starter et grundig arbeid med å kartlegge konsekvenser før vi velger hvilket alternativ vi skal gå videre med, sier konserndirektør Øivind Torkildsen i BKK.

Politikerne ønsker kabel

Det aller meste er tenkt som luftspenn, med unntak av kryssingen av Fensfjorden, som blir lagt i kabel av tekniske årsaker.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen anbefalte å si ja til BKKs løsning, men møtte motbør blant politikerne. På forslag fra Terje Kollbotn (Rødt) vedtok et enstemmig utvalg følgende tillegg:

«Der traseen kjem i konflikt med omsynet til natur- og kulturlandskap og friluftsliv skal den nye 300 kV-lina leggjast som kabel».

— Vi kommer ikke bort fra at en stor kraftledning får konsekvenser for natur og miljø. Slik vil det alltid være når samfunnet trenger ny infrastruktur. Vi er opptatt av å redusere ulempene så mye vi kan. Som utbygger må vi forholde oss til rammer fra Stortinget, som har fastslått at luftledning som hovedregel skal brukes på dette spenningsnivået. De samme signalene følger av forslaget til ny energilov som ble lagt frem i vår, sier Torkildsen.

Vil koste 600 mill.

På strekningen Modalen-Vemundsbotnen melder BKK om to alternativ, der ett av dem passerer gjennom sørlige del av Stølsheimen. For resten av strekningen er det bare meldt om et alternativ, og store deler av denne går langs den eksisterende kraftlinjen på 132 kV.

Utbyggingen vil koste om lag 600 millioner kroner. Linjen kan stå ferdig i 2016 dersom BKK får konsesjon i 2012.

Konsesjonsspørsmålet avgjøres av NVE og Miljøverndepartementet, men fylkespolitikernes mening tilegges ofte stor vekt.