Rådet er samlet til møte i dag og på bakgrunn av opplysningene om at både Ap og Sp på Stortinget går inn for tildekking av vraket, krever Vestlandsrådet at man hever vraket.

I Vestlandsrådet sitter ledende fylkespolitikere i de fire kystfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn g Fjordane og Møre og Romsdal.

I uttalelse fra rådet heter det:

"Regjeringa har tidlegare vedtatt heving av vraket og kvikksølvet, og at ein ville gjennomføra ei kvalitetssikring av ulike alternativ. Det vart i den samanheng også understreka at økonomiske omsyn ikkje skulle vera til hinder for ei løysing med heving av kvikksølvet."

På bakgrunn av dette forhold og det faktum at en hevingsoperasjon er beskrevet som en middels komplisert operasjon” og som fullt ut forsvarleg miljømessig, legger Vestlandsrådet til grunn at Regjeringen og Stortinget nå går inn for heving av ubåten:

"Ei løysing med heving vil vera i samsvar med eit eintydig krav frå folkevalte organ og kystbefolkninga." heter det i uttalelsen.