Skanska hadde det billigste tilbudet på bygging av tilførselsveier og tunneler til Hardangerbrua. Men i november i fjor stoppet samferdselsminister Liv Signe Navarsete anbudsprosessen.

Anbudet ble trukket tilbake fordi laveste pris på tilførselsveier lå nærmere 40 prosent over det vedtatte kostnadsoverslaget på 215 millioner kroner.

— Det gjør at risikoen er til stede for at vi ikke holder oss innenfor Stortingets kostnadsramme for hele broprosjektet. Derfor trekker vi anbudskonkurransen tilbake, foretar en ny kvalitetssikring, og så legger vi frem et samlet anbud for hele broprosjektet, uttalte samferdselsministeren.

Denne begrunnelsen mener Skanska ikke følger lovens krav. Håndteringen av anbudssakene ble i forrige uke klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Skanska viser til at muligheten for prisvekst og budsjettmessige overskridelser i bygge- og anleggsbransjen er forutsigbar, særlig med tanke på den kraftige prisveksten Statens vegvesen har opplevd på sine prosjekter de siste årene.

I konkurransemateriellet for entreprisen ble det heller ikke tatt forbehold om at konkurransen kunne bli avlyst dersom anbudene sprengte budsjettet.

Skanska krever også erstattet den mulige gevinsten selskapet kunne fått dersom kontrakten hadde blitt tilbudt selskapet.

Statens vegvesen har frist på seg ut denne uken til å svare på klagen fra Skanska.