I kommunens konsekvensutredning for bybanetrasé til Åsane, kommer det ikke frem hvilke kostnader de ulike selskapene vil få, alt ettersom hvilken trasé politikerne velger. Rør og ledninger må nemlig graves opp og flyttes, for ikke å komme i konflikt med Bybanen.

Da banen ble bygget sørover, endte kostnadsspørsmålet med rettssak mellom staten og Telenor. BKK gikk også til søksmål mot kommunen og staten. Ingen av dem vant frem.

Leter etter kostnader

Utbyggingssjef i BKK Varme, Terje Strøm, har lest gjennom konsekvensutredningen for bybanetraseen til Åsane, og ikke funnet at disse kostnadene er nevnt noen steder.

Han vet ikke nøyaktig hvor mye det kan koste dem å måtte grave opp og flytte på fjernvarmerørene.

— Det må vi regne på dersom dette viser seg å bli en realitet. Men vi har en formening om at det blir veldig komplisert og veldig dyrt. Jeg ser ikke bort fra at vi snakker om titalls millioner kroner.

At kostnadene ikke nevnes, synes han er underlig.

— Vi stiller jo spørsmål ved om dette burde tas hensyn til. Man bør ha en totaloversikt over hvilke kostnader og konsekvenser de ulike traseene har, uansett hvem som sitter igjen med regningen. Så lenge det er snakk om infrastruktur, så er det uansett samfunnets midler vi snakker om.

Kan være lovbrudd

Strøm mener kommunen kan bryte loven ved å ikke vise hele kostnadsbildet.

— Vi må se på det lovmessige ved å ikke omtale dette. Det burde vært omtalt.

Han legger ikke skjul på hvilket alternativ de liker minst.

— En bybane gjennom Småstrandgaten, forbi Galleriet og ned mot Torget er skrekkscenarioet. Vi kan ikke ha liggende ledninger i traseen der hvor banen skal gå. Det betyr at vi må flytte fjernvarmerørene uten at det nødvendigvis er noe sted å flytte til. For de næringsdrivene i området vil anleggsarbeid med flytting av ledninger bli en betydelig belastning over lang tid.

Jon Bjarte Carlsen i BKK Nett sier de ønsker seg en bane som går i tunnel.

— Tunnelalternativene er dem som er minst konfliktfylte. Alle daglinjer for Bybanen vil gi konflikter med våre ledningsnett.

Også han etterlyser en synliggjøring av deres kostnader med en eventuell bybane.

— Våre omleggingskostnader er en del av de samfunnsøkonomiske kostnadene. Det er en fordel at de tas med i en konsekvensutredning.

Per A. Meling, regional informasjonssjef i Telenor, sier de ikke kommer med et høringssvar til utredningen.

— Vi er uansett nødt til å kable om og ta disse kostnadene så lenge det er i forbindelse med et veiprosjekt, sier han.

De har regnet litt internt på hva det vil koste, men Meling vil ikke ut med summene ennå.

Viktig med høring

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) påpeker at poenget med å ha en høringsrunde er at slike ting som dukker opp.

— Det er sikkert andre forhold som kommer frem som vil være viktige.

Han poengterer at kostnadene ved traseene foreløpig ikke er sikre.

— I alle summene som er nevnt er det en betydelig sikkerhetsmargin, så prosjekter kan slik sett bli billigere. Jeg tror det vil dukke opp både kostnader og løsninger som vi ikke er klare over nå.

Byråden sier han ikke vet hvilke vurderinger som ligger bak at disse regnestykkene er tatt med i konsekvensutredningen.

— Men det er ingen tvil om at det er uenighet mellom forvaltningsnivå over hvem som bærer kostnadene.

Ikke vanlig

Planansvarlig Bybanen i Bergen, Håkon Rasmussen, sier kostnadsoverslaget som er lagt frem i konsekvenseutredningen inkluderer alle kostnader.

— Det inkluderer omlegging av tekniske anlegg. Hvem som får ulike kostnader er ikke beregnet, dette er ikke en del av en samfunnsøkonomisk analyse, sier han til BT.

Han sier det ikke er vanlig å fordele kostnader i en konsekvensutredning.

— Normalt har man ikke grunnlag for det heller på dette plan/utredningsnivået. Dette vil komme mer fram på mer detaljert plannivå i reguleringsfasen, dersom det er ønskelig.

BRA MED HØRING: Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) påpeker at det er viktig med høring for å få frem slike synspunkter.
ODD NERBØ (ARKIV)