Skanska, som hadde det billigste tilbudet på bygging av tilførselsveier og tunneler til Hardangerbrua, krever erstattet både utgiftene de har hatt med å utforme anbudet, samt det de regnet med å tjene på anbudet.

I går utløp fristen Statens vegvesen, Region vest fikk med å svare på kravet fra Skanska. Kommer det ikke noe svar, sendes klagen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

— Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte om det har kommet noe svar. Vi vet det rett og slett ikke siden det er kort tid siden fristen gikk ut. Det blir uansett ikke gjort noe med dette fra vår side før mandag, sier kommunikasjonssjef Geir Linge i Skanska Norge.

Det lyktes ikke BT å få kontakt med Vegdirektoratet, som håndterer denne typen saker i Statens vegvesen, i går kveld.

Manglet budsjettdekning

I går ville ingen fra Skanska kommentere konflikten, men etter det BT har grunn til å tro må Statens vegvesen erkjenne et ansvar for Skanskas økonomiske krav, for å unngå klage.

Det var i november i fjor samferdselsminister Liv Signe Navarsete stoppet anbudsprosessen. Da hadde allerede Statens vegvesen fått utsatt fristen for å behandle anbudene tre ganger. Men i stedet for å fatte en beslutning om hvem som skulle få anbudet, satte statsråden foten ned.

Anbudet ble trukket tilbake fordi det laveste anbudet på tilførselsveier lå nærmere 40 prosent over det vedtatte kostnadsoverslaget på 215 millioner kroner.

— Det gjør at risikoen er til stede for at vi ikke holder oss innenfor Stortingets kostnadsramme for hele broprosjektet. Derfor trekker vi anbudskonkurransen tilbake, foretar en ny kvalitetssikring, og så legger vi frem et samlet anbud for hele broprosjektet, uttalte samferdselsministeren.

Glemte å ta forbehold

Denne begrunnelsen mener Skanska ikke holder. I et utkast til klage til KOFA som BT har fått hånd om begrunnes dette med kravet i anskaffelsesforskriften om at avlysningsgrunnen må ha vært uforutsigbar for Statens vegvesen.

Skanska mener muligheten for prisvekst og budsjettmessige overskridelser i bygge- og anleggsbransjen er forutsigbar, særlig med tanke på den kraftige prisveksten Statens vegvesen har opplevd på sine prosjekter de siste årene.

Det ble heller ikke, i konkurransematerialet for entreprisen, tatt forbehold om at konkurransen kunne bli avlyst dersom anbudene sprengte budsjettet. I en tilsvarende sak i 2006 med avbrutt anbudskonkurranse, der Statens vegvesen var involvert, tapte veivesenet i klagenemnden.

Mener veivesenet bommer

Skanska stiller seg også tvilende til om kostnadsoverslaget fra veivesenet er foretatt på forsvarlig budsjettmessig grunnlag. Dersom konkurransen er basert på overoptimistiske budsjetter, har nemlig ikke oppdragsgiver saklig grunn til å avslutte konkurransen.

Skanska mener de, gjennom en rapport fra Metier AS, har avdekket store svakheter i budsjettgrunnlaget. Vegvesenet har for eksempel bommet med 48 prosent på hvor mye stein som må sprenges ut til to rundkjøringer. Og det er bommet med 200 prosent når det gjelder hvor mye som må vann- og frostsikres.

Men Skanska nektes innsyn i vegvesenets kostnadsberegninger. Det er i følge Skanska i strid anskaffelsesforskriften som skal sikre tilbyderne mulighet til å kontrollere at regelverket er fulgt.

Etter det BT kjenner til har Skanska levert et tilbud på rundt 300 millioner kroner. Skal selskapet få erstattet den beregnede gevinsten på oppdraget, snakker vi om et beløp på flere titalls millioner kroner.

Forum arkitekter