Det er noen av fylkesmannens innsigelser mot den nye kommuneplanen for Fjell.

Fjell kommune høster en rekke lovord i fylkesmannens gjennomgang av forslaget til kommuneplan for Fjell kommune. Men bak den rosende omtalen fremmer fylkesmannen innsigelser mot kommuneplanens arealdel på en rekke områder. Innsigelser

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener det er viktige nasjonale og regionale interesser som ikke blir godt nok ivaretatt. Videre slår fylkesmannen fast at Fjell kommune har gått for langt i forhold til bygging i LNF-områdene (landbruk, natur og friluft) og strandsonen.

Fjell kommune har lagt opp til en satsing på småbåthavner fremfor naustutbygging. Det synes fylkesmannen er positivt, men retter innsigelse mot arealbruken i strandsonen. – Må ut av planen

Blant innsigelsene fra fylkesmannen er:

— Nye byggeområder i den funksjonelle strandsonen må tas ut av planen.

— Det må legges ned byggeforbud mot nye bygg i eksisterende byggeområder i den funksjonelle strandsonen.

— Av hensyn til landbrukskvalitetene kan det ikke tillates utbygging i Landro, Ulveset og strekningen Ulveset-Fjell.

— Området for fritidsboliger på Hissøy må utgå.

— Småbåthavn i Vindenespollen må ut av planen.

— Området for privat tjenesteyting på Søre Bjorøy må ut av planen. – Gått ut på dato

For to uker siden fortalte Bergens Tidende at Fjell kommune er blant kommunene i landet som gir flest dispensasjoner til bygging i strandsonen.

Det forklarte ordfører Jan Utkilen med at Fjell kommune sliter med gammel arealplan «som har gått ut på dato». Han lovet «ganske andre forhold» i kommunen når den nye arealplanen blir vedtatt.