— Bergen er en biltett by som har liten plass. Derfor burde Bergen være først ute med å legge svært strenge restriksjoner på parkering, sier Sponheim (bildet).

Han varsler nå innsigelse mot retningslinjene for parkering som er foreslått i kommuneplanens arealdel.

Vil ha stopp mot sør

Kommuneplanens arealdel er en av de viktigste planene som kommunepolitikerne i Bergen vedtar. Planen legger føringer for hvordan utbyggingen i Bergen skal bli i årene som kommer.

Når Fylkesmannen kommer med innsigelse, betyr det at planen ikke kan vedtas i sin nåværende form. Om Sponheim og kommunen ikke blir enige, vil det være Miljøverndepartementet som til slutt avgjør.

Selv om kommunen strammer inn parkeringspolitikken, er Sponheim langt fra fornøyd.

Fylkesmannen mener ingen av dem som bygger ut i Bergen sentrum skal få lov til å etablere nye parkeringsplasser. Det eneste unntaket er for boliger.

  • Kollektivdekningen i sentrum er så god at vi ikke kan legge opp til at folk skal bruke bil som fremkomstmiddel, sier fylkesmannen.

- Ren luft er en folkerett

Sponheim mener at de strenge restriksjonene i sentrum også bør gjelde for store deler av Fjellsiden. I tillegg bør området mot Danmarks plass og inn i Bergensdalen ha samme strenge parkeringsbestemmelser.

  • Hvor denne grensen skal gå, får kommunen vurdere. Uansett kan en ikke basere seg på bilkjøring i det området som har aller best kollektivdekning i hele Hordaland, sier Sponheim.

Han ser også at parkeringsrestriksjonene som viktige i forhold til luftforurensningen i Bergen.

  • Det er en folkerett å kunne puste inn ren luft, mener Sponheim.

Sponheim understreker likevel at det ikke bare er i sentrum han vil begrense parkeringsdekningen.

Fylkesmannen ønsker en generell innskjerping i hele kommunen. Han varsler også at de vil ha en restriktiv holdning til parkeringsdekning i nabokommunene. Målet er å hindre uheldig konkurransevridning.

For å få enda mer av transporten over til kollektiv, vil også fylkesmannen at nye kjøpesentre kun bygges i områder som allerede har god kollektivdekning.

- Bygg tettere

Også nye større utbygginger utenfor allerede eksisterende byggeområder, må ta hensyn til transportutfordringene. Fylkesmannen vil at kommunen skal stille såkalte rekkefølgekrav til utbyggerne. Forutsetningen for å få godkjent nye planer, skal være at en har sikret god nok kollektivdekning i byggeområdet.

Fylkesmannen tar også til orde for at en enda større del av ny bebyggelse må komme som følge av fortetting.

— Både Trondheim og Oslo legger opp til at 80 prosent av nybyggingen skal skje uten å bygge i nye områder. Bergen bør ha samme ambisjon.

Sponheim mener at det er helt nødvendig å fortette mer for at en ikke skal legge beslag på for mye areal.

- Fikk en forsmak

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen er ikke overrasket over at Fylkesmannen i Hordaland ønsker en mer restriktiv parkeringspolitikk.

  • Vi fikk en forsmak på det under behandlingen av Sparebanken Vests nye bygg i Jonsvollskvartalet, sier Iversen.

Hun mener det er en fordel at Sponheim kommer med innvendingene når kommunen skal behandle en overordnet plan.

  • Problemet er når utbyggere forholder seg til fastsatte parkeringsnormer og likevel får problemer. Det er uholdbart. Næringslivet må ha forutsigbarhet, mener hun.

Iversen understreker at de også ønsker en restriktiv parkeringspolitikk.

  • Vi er enige i at kollektivtrafikken skal ta veksten, men da trenger en helhetlige grep. Vi er blant annet avhengige av andre myndigheter. Bergen kommune har for eksempel ikke ansvar for kollektivtilbudet. Det er et problem, mener Iversen.

Hun stiller seg også noe undrende til at kommunen skal stille krav til utbyggere i forhold til kollektivdekning.

  • Kollektivtilbudet er det tross alt fylkeskommunen og ikke utbyggerne som har ansvar for. Jeg kan vanskelig se at vi kan stoppe utbygginger fordi fylket eventuelt ikke har bygd ut kollektivtilbudet, sier Iversen.

Fylkesmannens ønske om ytterligere fortetting i Bergen er Iversen langt mer positiv til.

  • Dette samsvarer med våre tanker, sier Iversen.

Hun understreker at de ennå ikke har gått igjennom høringsuttalelsen til Fylkesmannen i Hordaland.

  • Men vi skal selvsagt se på alle høringsuttalelsene før vi legger frem vår endelige plan for bystyret, sier Iversen.

Enig med Sponheim? Bruk kommentarfeltet under!