ý Politi og påtalemyndighet har brutt elementære rettsprinsipper. Anklager om seksuelle overgrep må tas alvorlig og begge parters anførsler må undersøkes. Da hadde Geir Sælevik vært renvasket på kort tid, sier Dahle.

RVs stortingskandidat har den siste tiden engasjert seg i Sæleviks veldokumenterte historie, og Dahle er meget opprørt over det han er blitt forelagt.

I går sendte han et brev til justisminister Hanne Harlem hvor han ber om at det oppnevnes en granskningskommisjon som skal se på politiets og påtalemyndighetens behandling av Sæleviks sak.

Overså anmeldelse i 45 måneder

Geir Sælevik (44) fra Sunnhordland ble i mars 1994 anmeldt av sin søster for utallige voldtekter som skulle ha funnet sted fra hun var syv år gammel. Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom.

Først fem måneder senere ble han selv underrettet om anmeldelsen.

Sælevik har hele tiden hevdet sin uskyld og leverte inn en motanmeldelse, men politiet brydde seg ikke om å etterforske saken. Fitjar lensmannskontor registrerte ikke motanmeldelsen før etter 3 år og ni måneder.

I mai ble Sælevik renvasket da Riksadvokaten henla voldtektsanmeldelsen som intet straffbart forhold. To måneder senere gikk Riksadvokaten til det uvanlige skritt å innrømme at politiets og påtalemyndighetens arbeid i saken har vært kritikkverdig.

ý Politiet avsa dom

Torstein Dahle synes ikke en slik innrømmelse er nok.

— Ankepunktet her er at politiet nærmest avsa dom da de mottok anmeldelsen. Etterpå viste de ingen vilje til å undersøke om Sælevik kunne være uskyldig, selv om Straffeprosesslovens paragraf 226 pålegger dem det, hevder Dahle, og fortsetter:

— Geir Sælevik er blitt kjørt helt i senk fordi politi og påtalemyndighet har gjort så graverende feil. Han er effektivt blitt hindret i å ivareta sine interesser i saken, blant annet ved at viktige saksdokumenter holdes tilbake. Dette er gjort så systematisk at det er vanskelig å tro at det ikke er gjort med forsett fra påtalemyndighetens side, sier stortingskandidaten.

Vil granske dødsfall

Han stiller også spørsmål om det kan ha vært et for nært forhold mellom en tidligere lensmann i kommunen og en nær slektning av Sælevik, og vil granske hvorvidt dette kan ha påvirket etterforskningen eller viljen til å etterforske saker relaterte til Sælevik-saken.

— Dette er interessant blant annet i forhold til et dødsfall i familien hans, hvor Sælevik har fått opplysninger fra en rettsmedisiner om en dødsårsak som skal avvike sterkt fra den naturlige dødsårsak som deler av familien har fått opplyst. Men Sælevik får av en eller annen grunn ikke se obduksjonsrapporten, noe som er helt uforståelig for meg, hevder Dahle.

Ikke tillit til SEFO

Han mener en uavhengig granskningskommisjon er det eneste troverdige organet som kan få frem den hele og fulle sannhet i Sælevik-saken. Politiets særskilte etterforskningsorgan SEFO kan ifølge Dahle ikke bidra med noe tillitsvekkende.

— En ville ikke kunne feste lit til en SEFO-undersøkelse, fordi forsømmelsene i denne saken går fra bunn til øverste topp hos politi og påtalemyndighet. SEFO er del av dette systemet. Derfor må justisministeren ta initiativ til en helt uavhengig granskning, sier Dahle.

Dersom så ikke skulle skje, vil han selv benytte et eventuelt stortingsmandat til å ta granskningsbegjæringen opp i Stortinget.

— Geir Sælevik er blitt frastjålet syv år av sitt liv. Et menneske er nesten blitt knust. Saken har stor prinsipiell rekkevidde, og jeg akter å forfølge den, uavhengig om jeg havner på Stortinget eller ei, sier Dahle.

ý Må svare for seg

Sælevik selv er svært glad for at Torstein Dahle tar initiativ til en offentlig gjennomgang av saken hans.

— I hele sakskomplekset har det rådet en ukultur i maktapparatet, og den må frem i lyset, mener han.

— Hvordan kan en granskning hjelpe deg?

— Den vil nok ikke kunne hjelpe meg så veldig mye nå. Men det er viktig at de ansvarlige må stå til rette for det de har gjort, slik at de ikke får anledning til å påføre andre de samme lidelsene som de har påført meg, sier Sælevik.

fakta/Straffeprosessloven Fra kapittel 18 (Etterforskning), paragraf 226, 3. ledd: Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskingen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham. Etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.

GLAD: Geir Sælevik er svært glad for at Torstein Dahle tar initiativ til en grundig gjennomgang av saken hans. Arkivfoto