Wik oppga at alle timene var opptjent på reiser og konferanser.

I Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har de et timekort som brukes for å registrere antall timer de er på jobb, men for Wik som var mye ute på reise ble det vanskelig å registrere alt på jobben i Bergen.

28. desember 2005 sender Wik en e-post til økonomisjefen i BKF. I e-posten skriver Wik: «Jeg nevnte for deg at jeg har 380 timer overtid som ikke er med på kortet. Disse er i forbindelse med møter utenfor Bergen, reiser og konferanser jeg har deltatt på. Jeg har ikke anledning til å ta dette ut i avspasering og ber om at de kan utbetales» skriver Wik i e-posten.

Utover e-posten til kirkevergen foreligger det ikke noe bilag eller skjema som viser når og i hvilken forbindelse de 380 overtidstimene var blitt oppkjent.

Likevel fikk Wik utbetalt hele overtiden han krevde i januar 2006. Det ga ham trolig mellom 120.000 og 150.000 ekstra.

Da Wik sluttet hadde han en fast årslønn på 772.000 kroner, ifølge BKF. Som leder var kirkevergens overtidssats den samme som ordinær timesats.

– Lønn for disse timene er inkludert i avtalen om tilbakebetaling, sier økonomisjef i BKF, Ove-Christian Fredriksen.

– Hvorfor ble lønnen utbetalt uten timelister eller annen dokumentasjon?

– Den ble utbetalt på hans anvisning. Han var BKFs leder, sier Fredriksen.

Økonomisjefen påpeker at BKF etter denne type saker innførte et nytt skjema for registrering av arbeidstid utenfor kontoret.

– Klokkeslett, dato og innholdet i arbeidet skal fremgå. Skjemaet skal signeres av nærmeste overordnede. I kirkevergens tilfelle blir det Ingmar Ljones.

– Fikk han godkjent skjemaet av Ljones?

– Jeg vet bare at han har fått nei noen ganger.