— Saksomkostningene er høye, men det er ikke en krone for mye i forhold til hvor meningsløst dette søksmålet var. Det burde vært straff for å sette i gang en så meningsløs sak, sier advokat Dag Steinfeld.

Tapte 100 millioner

Hans klient Espen Galtung Døsvig er en av de tre tidligere styremedlemmene som nå er frikjent i Bergen tingrett. Storebrand Bank ASA skal innen to uker betale ham saksomkostninger på 1,75 millioner kroner dersom dommen ikke blir anket.

  • Dette er en sak som er anlagt utrolig bredt og er svært lite gjennomtenkt, sier Steinfeld om hvorfor saksomkostningene er blitt så høye.

Også de tidligere styremedlem Birgit Nistad og Helge J. Talmo ble frikjent i tingretten. De skal få tilbakebetalt saksomkostninger på henholdsvis 1,4 millioner og nærmere 600.000 kroner.

Saken gjelder et krav Storebrand Bank har fremmet mot de tre i egenskap av at de var styremedlemmer i rederiet Tordenskjold ASA før det gikk konkurs i 2003.

Storebrand Bank tapte i første omgang 100 millioner kroner på Tordenskjold-systemet. Banken mente at de tre i egenskap av styremedlemmer var ansvarlige for bankens tap.

Kravet mot Galtung Døsvig, Nistad og Talmo var 28 millioner kroner pluss en million dollar. Under rettsbehandlingen ble kravet redusert til 13,5 millioner kroner.

- Berettiget og nødvendige

Reduksjonen skyldes at banken har fått erstatning fra revisor og dessuten fått inn penger etter hvert som skip i Tordenskjold-systemet ble solgt.

Banken tapte sitt søksmål både i Bergen tingrett i fjor vår og i Gulating lagmannsrett i høst. Dommene ble anket. I en kjennelse 8. januar opphevet Høyesteretts ankeutvalg både tingrettens og lagmannsrettens dom, og henviste saken til ny behandling for tingretten.

Bergen tingrett fant ikke at de tre saksøkte hadde opptrådt uaktsomt som styremedlemmer på de punktene Storebrand hevdet.

  • Dommen er som forventet. Den er i tråd med de føringene som kom fra Bergen tingrett første gang de behandlet saken, sier Birgit Nistads advokat, Jan Vablum.

Hovedforhandlingene i saken gikk tok ikke mer enn åtte og en halv dag, men det er fire år siden stevningen ble tatt ut. Bergen tingrett skrev i sin kjennelse 17. april 2009: «I denne saken er saksomkostningene svært høye. Dette skyldes dels at det har vært en rekke prosessuelle spørsmål i saken. Dommerens habilitet har for eksempel vært vurdert av høyesteretts kjæremålsutvalg. I tillegg til dette har selve saksanlegget endret totalt karakter ved at hovedanførselen i stevningen senere er frafalt kort tid forut for hovedforhandlingen.»

Storebrands advokat Kaare Peter Sverdrup ønsket i går ikke å kommentere saken, fordi han ikke hadde mottatt dommen.