Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) står framfor tidenes flyttesjau, når dei norske styrkane nå skal avslutte innsatsen i Afghanistan. Mange hundre konteinarar med militært utstyr skal fraktast med lastebil, fly, tog og båt dei mange tusen kilometrane frå Asia til Noreg. Operasjonen er den største i Forsvarets historie.

Til saman er det snakk om fleire hundre tusen gjenstandar. Alt frå helikopter, lastebilar og stormpanservogner til sjukehusutstyr, uniformer, truser og sokkar skal pakkast ned og sendast heim.

"... i en kritisk fase"

Forsvaret må ikkje berre tinge plass på båtar og koordinere transportflygingar. Dei må også hanskast med det norske tollvesenet. Dei norske tollarane krev å få sjå svart på kvitt at meirverdiavgifta er betalt for kvar einaste gjenstand som kjem heim. "Dette inntreffer i en kritisk fase mht. redeployering fra Afghanistan", heiter det i eit brev frå stabssjef og brigader Arild Dregelid i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Les også:

Han omtaler Tollvesenets praksis som "en skjerping av kravene til dokumentasjon", og skriv at det vil "vere svært vanskelig, tilnærmet umulig" å oppfylle krava. Han ber difor Forsvarsstaben ordne med fritak frå meirverdiavgifta i dei tilfella der dokumentasjonen på betalt moms er vanskeleg å oppdrive. Forsvaret sjølve meiner at momsen uansett vil vere betalt i ca. 90 prosent av tilfella.

— Kravet gjeld uansett

I utgangspunktet må alle som skal føre inn varer til Noreg betale moms. Dersom sakene har vore kjøpt med moms i Noreg, for deretter å bli frakta ut av landet – i dette tilfellet for å bli brukt i Afghanistan – skal det ikkje betalast moms på ny når utstyret kjem heim. Men vilkåret er at Tollvesenet kjenner seg trygge på at momsen faktisk vart betalt då utstyret vart kjøpt inn.

Det er her Forsvaret får problem. Mykje av Afghanistan-utstyret vart sendt ut av landet for ti år sidan. "Dette betyr at Forsvaret må lete i arkivet og søke på utførsel gjennom en periode på mer enn ti år for hver gjenstand som kommer i retur", skriv brigader Kjell Skaugen, sjef for FLO Forsyning, i eit brev til sine overordna.

At Forsvaret er ein del av staten, og at det dermed er staten som betaler moms til seg sjølv, endrar ingenting.

— Dette er regelverket slik Stortinget har fastsett det. Kravet om dokumentasjon for betalt meirverdiavgift har vore der heile tida, og gjeld uansett, seier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Har ikkje store nok hallar

Dei ansvarlege for Afghanistan-operasjonen er sterkt uroa over konsekvensane. Saker som dei ikkje greier å dokumentere momsinnbetalinga på, må setjast på tollager medan FLOs folk leitar i arkiva. "Dette vil ikke vere mulig å gjennomføre med dagens lagringskapasitet", skriv brigader Skaugen i sitt brev. Transportavdelinga i FLO har heller ikkje nok mannskap til arbeidet, og resultatet vil bli forseinkingar, fryktar han.

Brigader Skaugen listar i brevet opp ei rekkje problem som momskravet fører med seg:

Dei gamle utførselsdokumenta omtaler gjerne heile konteinarar som "diverse militært materiell", utan nærare spesifisering av innhaldet.

Utføringstidspunktet for gjenstandane som kjem heim vil ofte vere ukjent.

Utstyr som ved avreise til Afghanistan var montert på bilar, som våpen- og sambandsutstyr, kjem heim i separate kolli, utan referanse til bilen dei først sat på.

Underdirektør Amundsen i Toll— og avgiftsdirektoratet kjenner ikkje til at dei har stramma inn praksisen.

— Vi har ikkje skjerpa inn dokumentasjonskravet. Vi krev dokumentasjon for at det er betalt moms. Det er eit spørsmål om sannsynleggjering, seier Amundsen.