Tidlig på våren 2005 dumper et brev ned i postkassen til en rekke advokater i Bergen. Også politiet får brevet. Avsender er Stein Dons Heinfjell, dommer i Bergen tingrett. Han har en presserende sak å ta opp.

Den relativt ferske lederen i Bergen tingrett, sorenskriver Martin Tenold, har besluttet at straffesaker skal starte klokken 9.00. Ikke 9.30 slik en del dommere foretrekker.

En rekke dommere blir oppbrakt, ja, noen direkte sinte. En av dem føler behov for å blåse ut.

— Det kom et brev fra Heinfjell om at alle hans rettssaker fortsatt skulle starte 9.30, sier advokat Fredrik Verling.

Kort tid etter mottar han et nytt brev. Denne gangen fra sorenskriveren.

— Han presiserte at det var 9.00 som gjaldt, også i saker der Heinfjell var dommer.

Tillitsvalgt? Nei, takk!

Dommere skal ha spisskompetanse i konflikthåndtering. Om du og naboen krangler, er det juristene på Tårnplass som skal se klart og rydde opp.

Historien om Heinfjells morgenrutiner er bare en av mange disputter som har rammet Bergen tingrett de siste årene. Problemene har vært så store at begge lederne sa opp og tre direktører fra Domstoladministrasjonen kom på krisevisitt. Mer om dette senere. Nå tilbake til Heinfjell.

I irritasjon over Tenolds beslutning trekker Heinfjell seg som tillitsvalgt for dommerne. Dommerkollega Gunnar Torkildsen følger opp med å trekke seg som verneombud. Normal ville dommerne oppnevnt ny tillitsvalgt. Men ikke her. Man finner ingen som vil overta.

— Etter hvert ble det å ikke ha tillitsvalgt et signal om at dommerne ikke var fornøyd med ledelsen, sier en kilde.

Dette skaper problemer for ledelsen i en tid med sammenslåing, ombygging og flytting av ansatte. Ledelsen har ingen tillitsvalgte å forhandle eller drøfte organisasjonsspørsmål med. Noe må gjøres. Tenold skriver brev til dommernes egen organisasjon og ber om bistand. Dommerne provoseres og gir Dommerforeningen klar beskjed: Holde dere unna.

Dermed fortsetter unntakstilstanden. Først rundt et år etter Heinfjells protestretrett velger dommerne nye tillitsvalgte; Vigdis Bygstad og Arne Fortun.

Men dommerne stiller en forutsetning: Deres tillitsvalgte skal ikke ha møter sammen med tillitsvalgte for sekretærer og saksbehandlere.

— Dommerne er ikke en del av hovedavtalen i staten, det er den enkle begrunnelsen. Derfor er det ikke naturlig at vi deltar i møter som knytter seg opp til det regelverket, sier Arne Fortun.

Apartheid i lunsjpausen

Det er ikke bare på tillitsmannsnivå det er skille mellom de rundt 30 dommerne og resten av de ansatte. Mens dommerne har sin egen daglige lunsj på biblioteket, den såkalte dommerlunsjen, spiser saksbehandlere og sekretærer i sine egne små grupper eller i tinghusets kantine.

Få domstoler praktiserer en så ekskluderende lunsjpolitikk. Det kaller på smilet andre steder.

— Folk spør om vi fortsatt har dommerlunsj. Det er litt pinlig å måtte svare ja, sier en kilde.

Når sorenskriver Tenold ville ha innpass på dommerlunsjen for den nyansatte direktøren ved Bergen tingrett, Radina Trengereid, er reaksjonen mildt sagt lunken. Noen er direkte imot.

Man blir likevel enige om at Trengereid skal spise med dommerne én fast ukedag annenhver uke.

Trengereid, som er siviløkonom og har master i ledelse, skal tilføre kompetanse på organisasjonsutvikling og personalbehandling. Sammen med sorenskriveren skal hun modernisere en tungrodd og konservativ institusjon.

Ansettelsen faller i dårlig jord. Flere dommere liker ikke at en uten dommerkappe, en ikke-jurist , skal inneha en så fremtredende posisjon på deres hjemmebane. Dommerne bestemmer seg for at de ikke vil forholde seg til direktøren, kun til sorenskriveren.

I tingretten strides man om hvor lenge «boikotten» pågikk. Verken Tenold, Trengereid eller tillitsvalgte for dommerne vil kommentere dette.

Ga blaffen i røykeloven

Fra 1. juni 2004 blir røykeloven strengere. Offentlig ansatte kan ikke lenger røyke på kontorene sine.

Ikke alle tar dette like høytidelig. Til tross for en og annen klage fra saksbehandlere, fortsetter dommer Gunnar Torkildsen å røyke på kontoret sitt.

— Det er jo et paradoks at dommerne som skal håndheve loven, ikke følger den i sitt eget hus, sier en kilde.

Utpå høsten 2005 sender ledelsen ved tingretten ut et skriv og minner om røykeforbudet. Samtidig får ansatte tilbud om gratis røykeavvenningskurs.

Torkildsen blir temmelig oppbrakt. Han svarer at ledelsen da også må ta opp at enkelte dommere har hunden sin på kontoret i arbeidstiden.

Varsler bedriftslegen

En av fire avdelinger i Bergen tingrett har vært spesielt utsatt for konflikter. Den ledes av dommer Ove Kjell Hole. Saksbehandlerne synes hans måte å lede er detaljorientert og ubehagelig. Etter et besøk av en saksbehandler, skriver bedriftslegen brev til ledelsen om arbeidsmiljøproblemer på Holes avdeling.

Hole innrømmer at det har diskusjoner, særlig om servicesenteret.

— Vi har fått hjelp fra Domstoladministrasjonen og har en intern prosess gående. Ellers er det bra.

— Hva slags hjelp har dere fått?

— En medarbeider derfra har hatt møte med alle saksbehandlerne og meg. Vi har snakket om veien videre, om samarbeid og kommunikasjon, sier Hole.

Toppledelsen vil på et tidspunkt flytte servicesenteret, som blant annet tar seg av publikum, ut av Holes avdeling. Saksbehandlerne støttet forslaget. Men dommernes tillitsvalgte sa nei.

- Etter en totalvurdering...

Høsten i fjor, etter bare to år som sorenskriver, gir Martin Tenold beskjed om at han vil returnere til Gulating. Da flyr hele toppledelsen i Domstoladministrasjonen (DA) inn fra Trondheim: Direktør Knut Sæther, juridisk direktør Willy Nesset og personaldirektør Anne Mari Borgersen. I løpet av en hektisk dag snakker de med sorenskriver, direktør, avdelingslederne og tillitsvalgte.

Tema er situasjonen når Tenold går, samt konfliktene. Etter det BT forstår blir Holes kandidatur som konstituert leder torpedert av det som kom frem under disse samtalene.

Senere oppnevner DA Håkon Rastum som midlertidig leder inntil ny sorenskriver, Jan Ivar Brønn, er på plass i mai.

— Etter en totalvurdering fant vi at en annen kandidat som var bedre egnet til å ivareta Bergen tingrett sine interesser i interimsperioden, er alt juridisk direktør Willy Nesset i DA vil si.

Han vil ikke si noe om konfliktene i Bergen tingrett.

— Vi har vært kjent med at det har vært utfordringer der, men jeg vil ikke gå inn på interne personalmessige problemer.

Det skal blant annet være disse «utfordringene» som får Martin Tenold og direktør Radina Trengereid til å slutte med få måneders mellomrom.

Når DA lyser ut det ledige sorenskriverembetet er interessen laber.

— Det er forunderlig å registrere at det kun var en søker til en så interessant og krevende jobb, sier Willy Nesset.

Blir avfeid som «påfunn»

En del av kritikken mot Bergen tingrett går på at konservative dommere motsetter seg endring og at de ikke innser at de er en del av et arbeidsfellesskap der også saksbehandlere og sekretærer gjør en viktig jobb. De aksepterer ikke at et slikt fellesskap krever felles engasjement og forståelse for helheten.

— Mange dommere ser seg selv som sentrum mens andre ansatte er en servicefunksjon for dem, sier en kilde.

Resultatet er en tungrodd organisasjon der forandring sitter langt inne. Alt som smaker av modernisering og nytenkning blir fort avfeid som «påfunn».

Kilder har forskjellige teorier om årsaken til at det er slik: Viljen til å lytte og diskutere med andre grupper ansatte er liten, dommerne styrer unna korrektiv fra folk som tenker annerledes om deres rolle i tingretten, lite oppmerksomhet og kritikk fra media. For å nevne noe.

Mars i år. Stein Dons Heinfjell sitter bak dommerbordet og diskuterer fremdriften i en narkosak med advokatene. Han gjør det klart at han ikke akter å komme tidlig på jobb neste dag:

— Nå er det slik at mine rettssaker fortsatt begynner klokken 9.30.

BERGENS TIDENDE