Forsvarets klage mot Karen Johnsens naustplaner er ledd i en større kamp for å beskytte området rundt marinebasen.

— Vi må tenke langsiktig på de områdene staten og Norge har investert i. Disse områdene vil forringes dersom det tillates bygging på en slik måte at de ikke kan brukes slik de var tiltenkt, forteller Bjørn Bergesen som er leder i arealplan i Forsvarsbygg.

I et brev han har sendt til Bergen kommune, konkluderes det med at kommunens avgjørelser i byggesaker i ytterste konsekvens kan utfordre «Forsvarets eksistens» i området.

I tillegg til Johnsens naust, trekkes to andre saker frem hvor Forsvarsbygg mener politikerne har vært for rause med byggetillatelser.

Les også:

Krangler om fremtidsplaner

Er ikke blitt enige

Bakgrunnen for brevet er kommuneplanens arealdel, som er vedtatt i bystyret i Bergen. I planen har Bergen kommune definert hvordan arealene i kommunen skal benyttes frem mot 2017

Mens kommunen vil videreføre den gamle kommuneplanen med meldeplikt i området, ønsker Forsvaret en sikringssone rundt Håkonsvern som innebærer at det ikke kan bygges mer enn det som tillates gjennom de eksisterende reguleringsplanene.

— Vi har en problematikk allerede i dag, fordi Haakonsvern ble bygget for mange år siden da dette området var nærmest jomfruelig, sier Bergesen.

— Militær virksomhet skiller seg litt fra annen. Det kan gjelde sikringsbestemmelser, forurensing og bråk som er utover det folk synes de skal tåle. Etter hvert som bebyggelsen spiser seg nærmere innpå, vil det gi utfordringer, sier Bergesen.

Etterlyste risikorapport

Forsvarsbygg har vært i megling med Bergen kommune uten å komme til enighet. Dermed går tvisten til endelig behandling hos Miljøverndepartementet. Så langt er saken ennå ikke kommet, selv om det har gått halvannet år.

Men Forsvaret mener at kommunen i mellomtiden tar seg til rette, og lar folk få bygge i konfliktområdene før saken er endelig avgjort.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF), har vært til stede under meglingen med Forsvarsbygg. Ifølge byråden har Fylkesmannen etterlyst en såkalt risiko- og sårbarhetsvurdering fra Forsvaret.

— Når det er arealknapphet, må vi minimum ha en skikkelig plan som synliggjør problemene. Vi mener at en fortetting etter det som er gjeldende plan bør være mulig, sier Iversen.