Krangelen mellom Fylkesmannen og byrådet om hvor mange parkeringsplasser Bergen skal ha, har blusset opp igjen mens den ligger på bordet til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Miljøverndepartementet behandler i disse dager kommuneplanen, der uenighet om parkering er et sentralt tema. To ferske brev fra de to partene til departementet viser at krangelen er i full gang igjen.

Bakgrunnen er at Fylkesmannen ber departementet vedta enda strengere parkeringsbestemmelser enn det Fylkesmannen opprinnelig gikk inn for i meglingsresultatet som ble forhandlet frem mellom daværende byråd Lisbeth Iversen og fylkesmann Lars Sponheim i september 2011.

— Kutt antall plasser

«I den tid de fremforhandlede parkeringsbestemmelsene har vært praktisert, har vi erfart at det hefter visse svakheter ved praktiseringen som vi ber departementet vurdere», skriver assisterende fylkesmann Rune Fjeld i sitt brev til Miljøverndepartementet.

Dette gjelder parkeringsbestemmelsene for næringsbygg utenfor de sentrumsnære områdene. Et bygg på 1000 kvadratmeter kunne regne med å få minimum 12 og maksimalt 25 parkeringsplasser, avhengig av avstand til et godt utbygd kollektivnett. Fylkesmannen mener nå at 10-15 plasser bør være tilstrekkelig.

Fylkesmannen mener erfaringene med behandling av enkeltplaner viser at kommunen ikke bruker muligheten for å gi strengere rammer når avstand til kollektivnettet er liten:

«Vi ber derfor departementet om å vurdere om parkeringskravet (..) ytterligere bør strammes inn»".

Fylkesmannen vil også ha en kraftig innskjerping når det gjelder parkeringsplasser for skoler og universitet/høyskoler. I forslaget til nye bestemmelser gis det én parkeringsplass pr. ti årsverk. Fylkesmannen mener det bør holde med én plass pr. 30 årsverk.

- Grenser til det uredelige

Brevet fra Fylkesmannen har blåst nytt liv i parkeringsstriden med Bergen kommune. Byråd Filip Rygg (KrF) mener Fylkesmannen kommer for sent, og har sendt et krast tilsvar på brevet.

— Fylkesmannen kan ikke lage omkamper på parkeringsbestemmelsene. Det grenser til det uredelige å spille inn helt nye krav når saken oversendes departementet. Vi skal møte Miljøverndepartementet i november og vil ta dette opp da, men før den tid er det viktig å få presisert hvordan vi mener dette skal håndteres, sier Filip Rygg.

Han sier Fylkesmannen nå foreslår en strengere parkeringsnorm for høyskoler og universiteter enn den Fylkesmannen fremmet i sin opprinnelige innsigelse. «Dette er et helt nytt forslag, og en betydelig skjerping av tidligere fremsatt innsigelse», heter det i brevet til Miljøverndepartementet.

— Kommunen har ikke fått anledning til å vurdere forslaget til bestemmelser på ordinær måte. Dette var heller ikke oppe på meglingsmøtet vi hadde med fylkesmannen i september 2011, sier Rygg.

Kritiserer bystyret

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld legger heller ikke fingrene imellom i sin beskrivelse av det han opplevde som en uryddig planprosess fra Bergen kommune sin side.

Fjeld mener kommunen ikke svarte på Fylkesmannens henvendelser om å bli tatt med på råd tidlig i prosessen, og han er sterkt kritisk til at bystyret la til nye områder helt på tampen, etter at planen hadde vært på høring.

«Ved en slik fremgangsmåte vanskeliggjøres gode og demokratiske medvirkningsprosesser. Dessuten svekkes muligheten til å se planen i sammenheng», skriver Fjeld.

SMELLER TIL: Byråd Filip Rygg er oppbrakt over at Fylkesmannen legger opp til omkamp om parkering.