Bømlo kan bli første kommunen i Hordaland som i nyare tid innfører premiering for å skyta kråke, dersom jakt— og fiskelaget får gjennom framlegget sitt. Men leiar Ivar Turøy trur løpet er køyrt, i og med at både Fylkesmannen og den ornitologiske foreininga i Sunnhordland protesterer i sine høyringssvar.

— Eg reknar med at deira argument vil vega tyngst denne gongen òg, seier Turøy. Også for ti år sidan blei det fånyttes søkt om ei skotpremieordning for kråke, som Bømlo jakt- og fiskelag og fleire bønder oppfattar som ein stor skadevaldar på øya.

Avgjort i juni

Landsbrukssjef Njål Gunnar Slettebø i Bømlo seier at søknaden om skotpremie – ein symbolsk sum på ti kroner pr. kråke - skal avgjerast av naturbruksutvalet 7. juni.

Fugleekspertar og dyrevernarar har protestert kraftig etter at Hå kommune i Rogaland og Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag i fjor innførte premiering for nedskyting av kråke. Hå kommune betalte 15 kroner pr. kråke - i alt 45.000 kroner - i eit forsøk på å redusera bestanden til fordel for Jærens "nasjonalfugl" vipa. Kråkefangsten var i 2011 fem gonger så stor som i eit normalt jaktår utan premie.

Kråke søkjer vipe

Nyleg har Hå formannskap vedteke å fornya ordninga med to år, sjølv om ordførar Mons Skrettingland (H) overfor Stavanger Aftenblad vedgår at det så langt ikkje finst dokumentasjon på at skotpremie på kråker hjelper på vipebestanden.

Ornitologar lokalt har applaudert skotpremieordninga i Hå, medan Norsk Ornitologisk Forening (NOF) sentralt kallar fellingstilskot på fugl for «eit gufs frå fortida».

— Å sjå på artar som «nyttedyr» eller «skadedyr» er ei gammaldags førestilling. Skotpremie på kråkefuglar kan føra til auka fare for at freda forvekslingsartar som kaie og kornkråke også blir felt. Fleire av artane det før var skotpremie på, har hatt kraftig bestandsnedgang og er no freda – som til dømes hubro, påpeikar Anne Kolstad og Ingar Jostein Øien i NOF.

Nyttig renovatør

Ifølgje NOF-leiar Alv Ottar Folkestad er kråka ein nyttig renovatør, og at det ikkje er bevist at kråkebestanden har auka dei siste åra, slik mange hevdar. Ornitologforeininga sin fylkesleiar i Hordaland, Michael Fredriksen meiner at det til dømes i Bergen i dag berre er rundt halvparten så mange kråker som på 1970-talet.

— Vi kjenner ikkje til at det er dokumentert nokon auke i bestanden. Skal det skje, må næringstilgangen auka. Det kan skje gjennom vår eiga verksemd, som gjennom auka stabil tilgang på avfall og spillfôr. Då vil det å redusera denne næringstilgangen vera eit langt meir effektivt verkemiddel enn skotpremie, dersom målet er å få kråkebestanden ned, skriv seniorrådgjevar Olav Overvoll hos Fylkesmannen i Hordaland til Bømlo kommune.

I søknaden om skotpremie hevdar Bømlo jakt- og fiskelag at kråkebestanden «aukar enormt» og at fuglen gjer stor skade på egg og ungar og orrfugl, og tek for seg av kraftfôr hos bøndene. Fylkesmannen er einig i at kråka er ein eggtjuv, men legg til at "det har orrfuglen alltid levd med."

— Eg blir overraska om vi får positivt svar på søknaden vår. Det er synd, for det er ei lett tilgjengeleg jakt for ungdom, og noko som bøndene hadde blitt glade for, seier Ivar Turøy.