I tillegg til å redusere bemanningen ved Fedje trafikksentral og overføre noe av betjeningen til Kvitsøy, vil direktoratet også flytte losformidlingen fra Fedje til Kvitsøy i Rogaland. — Planene vil klart svekke sikkerheten i dette høyrisikoområdet, heter det i protestbrevet som Nordhordlandskommunene Austrheim, Fedje og Øygarden, Statoil og Norsk Hydro sammen har sendt til fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Nest størst i Europa

I brevet pekes det på at Statoil Mongstad er Norges største havn målt i tonnasje. Av oljehavner i Europa er bare Rotterdam større.

Råoljeterminalen på Mongstad, der staten eier 35 prosent, håndterer årlig mer enn en tredel av det oljevolumet Statoil og staten produserer i Nordsjøen.

Årlig fører fartøyene et volum på nær 90 millioner tonn råolje og oljeprodukter til og fra Mongstad og Sture. Hvert år har de to terminalene anløp av ca. 2500 tankskip. Av disse er 700 råoljeskip på opp til 390.000 dødvekttonn. Både Statoil og Hydro arbeider dessuten med planer som vil øke skipstrafikken i området.

Ikke tatt med på råd

Verken kommunene eller oljeselskapene er tatt med på råd når Kystdirektoratet nå legger frem sine planer for endret kystovervåking på Vestlandet.

— Vi kan ikke sitte rolig og se på at direktoratet setter i verk personalmessige tiltak som vil svekke beredskapen. Vi må tvert imot ha en mer offensiv statlig satsning, kombinert med en god dialog med brukerne der målet er å forebygge skipsulykker og oljeutslipp i et sårbart kystfarvann, heter det i uttalelsen.

Ring om losformidlingen

De tre kommunene, Statoil og Norsk Hydro reagerer også kraftig på planene om å legge losformidlingen til Kvitsøy. - Kombinasjonen av losformidling og trafikksentral fungerer svært godt i dag.. Dersom formidlingen blir lagt til Kvitsøy vil lostjenestene blir mindre tilgjengelige, det blir mer ventetid, dårligere regularitet, økte utgifter og forverret konkurransesituasjon, heter det.

Også Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) har sendt brev til Ludvigsen om saken.

— Arbeidstilsynet har konkludert med at det må være to mann på tjeneste hele døgnet ved trafikksentralen. En bemanningsreduksjon vil bryte med dette, sier stortingsrepresentanten.